"ในหลวง"เสด็จฯพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 20 ธ.ค. 2563 เวลา 22:57 น.
"ในหลวง"เสด็จฯพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นวันที่ 2

เมื่อเวลา 17.19 น.วันที่ 20 ธ.ค.2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นวันที่ 2

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี แม่ทัพ ภาคที่ 1 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายกสภา มหาวิทยาลัย และอธิการบดี เฝ้าฯ รับเสด็จฯ

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในปีการศึกษา 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 10,976 คน แยกเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 10,243 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 693 คน และระดับปริญญา เอก จำนวน 40 คน โดยมีบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศาสตร์, สาขาวิชาศึกษาศาสตร์,สาขาวิชารัฐศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชานิเทศศาสตร์, สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศาสตร์ , สาขาวิชาศึกษาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, สาขาวิชารัฐศาสตร์ , สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ , สาขาวิชานิเทศศาสตร์

และ มหาบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศาสตร์, สาขาวิชาศึกษาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, สาขาวิชานิติศาสตร์ , สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ , สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ , สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ , สาขาวิชารัฐศาสตร์ , สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ , สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยแพทย์พระราชทาน ให้บริการตรวจสุขภาพผู้มาร่วมงาน ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธ.ค.2563 พบผู้ป่วยสะสม รวม 513 ราย ตรวจโรคทั่วไป 475 ราย โรคที่พบมาก ได้แก่ ต้อกระจก ตาอักเสพ กล้ามเนื้ออักเสพ ต้อเนื้อ มีการตรวจหัวใจด้วยเครื่อง Echocardigram 26 ราย พบความผิดปกติต้องส่งรักษา 17 ราย อาทิ หัวใจขาดเลือด , ลิ้นหัวใจรั่ว - ตรวจ Ultrasound 8 ราย พบความผิดปกติต้องส่งรักษา 6 ราย อาทิ นิ่วในถุงน้ำดี ม้ามโต ไตเสื่อม - ตรวจภาพจอประสาทตา 62 ราย - ตรวจภูมิคุ้มกันเชื้อโควิด-19 จากเลือด 3,793 ราย - รับพระราชทานผ้าเย็นและพิมพ์เสนน้ำ 5,700 ชุด - ฉุกเฉินส่งต่อโรงพยาบาล 1 ราย และรับพระราชทานเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 5 ราย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งได้มีการปฏิรูป การเรียนการสอนใหม่ในปี พ.ศ. 2561 โดยปรับรูปแบบการเรียนการสอนประกอบด้วย แผน ก1 นักศึกษาจะ ศึกษาด้วยตนเอง จากสื่อต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ และสอบวัดผลปลายภาค แผน ก2 คือ การจัดการเรียนการ สอนรูปแบบที่เพิ่มการสอบกลางภาค และแผน ก3 หรือ blended learning ที่เป็นการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดย มีกิจกรรมเสริมการเรียน การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค เพื่อเพิ่มอัตราการสำเร็จการศึกษามากขึ้น สำหรับในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการการจัดเรียนการสอนแบบ ออนไลน์เพิ่มขึ้น พร้อมปรับรูปแบบการวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นการสอบออนไลน์ เพื่อรองรับวิถีใหม่ หรือ New Normal ซึ่งปัจจุบันนักศึกษาได้ให้ความสนใจเข้าสอบออนไลน์เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ เปิดตัวการเรียนรูปแบบใหม่ STOU MODULAR ซึ่งเป็นการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญา โดยเป็นชุดการเรียนที่ ออกแบบให้ผู้เรียน สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนออนไลน์ และมีกิจกรรมร่วมเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนด้วยตนเอง ที่สำคัญผู้เรียนสามารถเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในระบบ คลังหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ นอกจากนี้ เมื่อศึกษาครบหลักสูตรจะ ได้รับใบสรรมถนะบัตร เป็นการรับรองความรู้ โดยในการเปิดตัวครั้งนี้มีจำนวน 2 รายวิชา คือ รายวิชาสีสัน ภาษาจีนภาคคติความเชื่อและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ และรายวิชาการจัดการการขาย ความท้าทายที่ต้องใช้ศิลปะ