โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญรัตนาภรณ์

วันที่ 02 พ.ย. 2562 เวลา 07:38 น.
โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญรัตนาภรณ์
โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน 2 ราย

เมื่อวันที่ 2 พ.ย เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์ ดังนี้

1. พลอากาศตรีวีระพันธ์ ภูวจินดา เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าชั้น ทุติยจุลจอมเกล้า

2. นาวาอากาศตรีพงษ์ธร เทพกาญจนา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่28 กันยายน พุทธศักราช 2562

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/058/T_0002.PDF