ไล่ออกถอดยศนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรฐานประพฤติชั่วร้ายแรง

วันที่ 23 ต.ค. 2562 เวลา 15:13 น.
ไล่ออกถอดยศนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรฐานประพฤติชั่วร้ายแรง
ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศไล่ออกและถอดยศนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรพร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการในพระองค์กระทำผิดวินัยร้ายแรงอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการหาผลประโยชน์ราชกิจจานุเบกษา เผยแแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศให้ไล่ออกและถอดยศ พลตำรวจโท สกลเขต จันทรา ตำแหน่ง ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน นอกประจำการ สังกัด สำนักพระราชวัง ออกจากราชการ และถอดออกจากยศตำรวจ พร้อมเรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราที่ได้รับพระราชทาน เนื่องจากได้กระทำความผิดวินัยกรณีกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น และไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/056/T_0003.PDF