โปรดเกล้าฯตั้งเจ้าคุณพระสินีนาฏฯ เป็นประธานที่ปรึกษาโครงการจิตอาสาพระราชทานฯ

วันที่ 14 ต.ค. 2562 เวลา 15:34 น.
โปรดเกล้าฯตั้งเจ้าคุณพระสินีนาฏฯ เป็นประธานที่ปรึกษาโครงการจิตอาสาพระราชทานฯ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี" เป็นประธาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.62 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชหัตถเลขา เรื่อง "แต่งตั้งประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร." โดยมีเนื้อหาสำคัญคือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นประธาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อำนาจหน้าที่

1. ให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนการช่วยเหลือต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เป็นไปตามพระบรมราโชบาย และสมพระเกียรติ

๒. กำกับดูแลโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.(ศอญ.จอส.904วปร.)

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต