โปรดเกล้าฯพระราชทานพระยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นพลโทหญิง

วันที่ 01 ต.ค. 2562 เวลา 06:39 น.
โปรดเกล้าฯพระราชทานพระยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นพลโทหญิง
ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระยศพลตรีหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็น พลโทหญิง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานพระยศ ความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระยศ พลตรีหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็น พลโทหญิง 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พุทธศักราช 2562  ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/053/T_0001.PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต