โปรดเกล้าฯพระราชทานยศพันโทให้จ่าสิบเอก

วันที่ 06 ก.ค. 2562 เวลา 16:00 น.
โปรดเกล้าฯพระราชทานยศพันโทให้จ่าสิบเอก
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานยศพันโทให้จ่าสิบเอกสุภาพ แพทยกุล และย้ายจากตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการไปประจำกองกำลังพลปฏิบัติการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชบริพารในพระองค์ฝ่ายทหาร และพระราชทานยศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชบริพารในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานยศ ดังนี้

จ่าสิบเอก สุภาพ แพทยกุล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายวิทยาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมฝ่ายเสนาธิการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา จ่าสิบเอก) ปรับย้ายรับราชการในตำแหน่ง ประจำกองกำลังพลปฏิบัติการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมฝ่ายกำลังพล (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมการเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พันโท) และพระราชทานยศ พันโท

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖2 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

ที่มา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/171/T_0001.PDF