โปรดเกล้าฯถอดยศ "ข้าราชบริพารในพระองค์" ประพฤติชั่วร้ายแรง

วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 19:58 น.
โปรดเกล้าฯถอดยศ "ข้าราชบริพารในพระองค์" ประพฤติชั่วร้ายแรง
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯถอดยศพ่อบ้านประจำพระตำหนักประพฤติชั่วร้ายแรง ใช้ตำแหน่งหาผลประโยชน์

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 62 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการ ถอดยศข้าราชบริหารในพระองค์ ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ถอดยศข้าราชบริพารในพระองค์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหาร งานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช ๒๔๗๙

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดยศ พลตรี ศักดา พลอยไป ตำแหน่ง ลูกจ้างท้ายที่นั่ง ปฏิบัติหน้าที่ พ่อบ้านประจำาพระตำหนักพัชราภิรมย์ เนื่องจากได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และการกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ไม่เหมาะสมกับยศตำแหน่ง จึงไม่สมควรดำรงอยู่ในยศทหารต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒