โปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ "พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ"

  • วันที่ 06 มิ.ย. 2562 เวลา 19:12 น.

โปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ "พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ"

โปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ "พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ" พระพี่เลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 62 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชโองการประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 2 แก่ พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

ทั้งนี้ พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ เป็นพระอภิบาล (พี่เลี้ยง) ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพระหว่างพ.ศ. 2495 - พ.ศ. 2498 และเป็นคุณข้าหลวงผู้ใหญ่ รับใช้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่พ.ศ. 2501 รวมทั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ

ข่าวอื่นๆ