ในหลวงทรงโทมนัสยิ่ง "พล.อ.เปรม" ถึงแก่อสัญกรรม

วันที่ 26 พ.ค. 2562 เวลา 22:48 น.
ในหลวงทรงโทมนัสยิ่ง "พล.อ.เปรม" ถึงแก่อสัญกรรม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโกศกุดั่นน้อย และทรงรับศพ "พลเอกเปรม" อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด โปรดเกล้าฯให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก เป็นเวลา 21 วัน

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 62 สำนักพระราชวัง เยผแพร่ประกาศเรื่อง "พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม"ความว่า

เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ให้ประกาศให้ทราบว่า ตามที่ พลเอกเปรมติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษถึงแก่อสัญกรรม เนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลว ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 9 นาฬิกา 9 นาที สิริอายุ 99 ปีนั้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทด้วยความโทมนัสยิ่ง ด้วยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณ ด้วยความวิริยอุตสาหะและจงรักภักดี มาตั้งแต่รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะผู้บัญชาการทหารบก นายกรัฐมนตรี องคมนตรี รัฐบุรุษ และประธานองคมนตรี ทั้งได้ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และประธานองคมนตรี ในรัชกาลปัจจุบัน เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยได้สนิท นับเป็นผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินเป็นอเนกประการ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโกศกุดั่นน้อย ฉัตรเครื่องตั้งประดับ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่กลองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม เวลากลางคืน กำหนด 7 คืน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเชิญพวงมาลาหลวง วางที่หน้าโกศศพ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระราชทานในวาระครบ 7 วัน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้บำเพ็ญพระราชกุศล ดังนี้

- 15 วัน (วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562)

- 50 วัน (วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562)

-100 วัน (วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562)

ส่วนกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก เป็นเวลา 21 วัน นับตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เว้นวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง27 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562