โปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ร.10 ชั้นที่ 1 "หม่อมเจ้าภีศเดช-ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย"

  • วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 20:04 น.

โปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ร.10 ชั้นที่ 1  "หม่อมเจ้าภีศเดช-ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย"

"ในหลวง" โปรดเกล้าฯพระราชทาน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่10 ชั้นที่ 1 แก่ "หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี" และ "ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม"

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.62 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศเรื่องพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ดังนี้

๑. หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๑

๒. ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๑

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

นอกจากนี้ราชกิจจานุเบกษายังเผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน และเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายในและเหรียญรัตนาภรณ์ ดังนี้

๑. คุณระกา นาคะชาต เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

๒. คุณจำลอง แววพานิช เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ข่าวอื่นๆ