ภาพมหามงคล "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" รัชกาลที่9 และรัชกาลที่10

วันที่ 06 พ.ค. 2562 เวลา 19:28 น.
ภาพมหามงคล "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" รัชกาลที่9 และรัชกาลที่10
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 ที่เป็นความปลื้มปีติยิ่งของประชาชนชาวไทย

ภาพซ้าย ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระภูษาเศวตพัสตร์ ทรงสะพักขาวขลิบทอง ประทับเหนืออุทุมพรราชอาสน์ในการสรงพระมุรธาภิเษก

ภาพขวา ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระภูษาเศวตพัสตร์ ทรงสะพักขาวขลิบทอง ประทับเหนืออุทุมพรราชอาสน์ ในการสรงพระมุรธาภิเษก

 

ภาพซ้าย ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓

สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ถวายน้ำพระพุทธมนต์ที่พระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ภาพขวา ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ถวายน้ำพระพุทธมนต์ที่พระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาพซ้าย ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ นายควง อภัยวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษก

ภาพขวา ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษก

 

ภาพซ้าย ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงรับ พระมหาพิชัยมงกุฎ ที่ พระราชครูวามเทพมุนี (สวาสดิ์ รังสิพราหมณกุล) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

ภาพขวา ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับเหนือพระที่นั่งภัทรบิฐทรงรับพระมหาพิชัยมงกุฎ ที่ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

 

ภาพซ้าย ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงรับ พระแสงขรรค์ชัยศรี ที่ พระราชครูวามเทพมุนี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

ภาพขวา ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระแสงขรรค์ชัยศรี ที่ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

 

 

ภาพซ้าย ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

ภาพขวา ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"

 

ภาพซ้าย ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนาสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ (ขณะนั้น) ให้ดำรงฐานันดรศักดิ์เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

ภาพขวา ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนาสมเด็จพระราชินีสุทิดา ให้ทรงดำรงราชฐานันดรศักดิ์ เป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

 

ภาพซ้าย ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ ประทับพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ บนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ในการเสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล

ภาพขวา ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ ประทับพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ บนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ในการเสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล

 

ภาพซ้าย ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชดำรัสตอบผู้มาเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในการเสด็จออกมหาสมาคม

ภาพขวา ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบผู้มาเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในการเสด็จออกมหาสมาคม

 

ภาพซ้าย ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ภาพขวา ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชดำเนิน โดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 

 

ภาพซ้าย ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชดำเนินขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ภาพขวา ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชดำเนิน โดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 

ภาพซ้าย ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงพระมหามาลาเส้าสูง เสด็จพระราชดำเนินโดยทางลาดพระบาท ออกจากพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ภาพขวา ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงพระมหามาลาเส้าสูง เสด็จพระราชดำเนินโดยทางลาดพระบาท ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 

ภาพซ้าย ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชดำเนินขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ภาพขวา ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชดำเนิน โดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 

ภาพซ้าย ๖ พฤษภาคม ๒๔๙๓

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินประทักษิณรอบพระมหามณเฑียร ในพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

ภาพขวา ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จฯโดยริ้วขบวนเวียนประทักษิณโดยรอบพระราชมณเฑียร ในพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

 

 

ภาพซ้าย ๗ พฤษภาคม ๒๔๙๓

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ปราสาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

ภาพขวา ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล