ประมวลภาพ พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และ สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์

วันที่ 05 พ.ค. 2562 เวลา 11:50 น.
ประมวลภาพ พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และ สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์
ชมภาพชุด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และ สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.62 เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จฯ จากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานไปยัง พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหศวร

เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร รัชกาลที่ 1-9 และพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร ประทับพระราชอาสน์

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ อาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อ่านประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

ขณะนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงาน ประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร ดุริยางค์

พระบรมวงศ์ที่ได้รับสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ เข้าไปเฝ้าฯหน้าพระราชอาสน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำพระมหาสังข์ ใบมะตูมและทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัฏพระนามาภิไธยและพระนามที่ได้รับสถาปนา ขณะพระราชทานน้ำ พระมหาสังข์ ใบมะตูม และทรงเจิม พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร และดุริยางค์

จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับดอกไม้ธูปเทียนแพจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา และพลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ประธานข้าราชบริพารในพระองค์ พระสงฆ์ ๒๐ รูป ถวายพรพระ

จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงประเคนสำรับภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระราชวงศ์ องคมนตรี ประเคนสำรับภัตตาหารแด่พระสงฆ์รูปต่อไปตามล าดับ เมื่อพระสงฆ์ฉันเรียบร้อยแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์และเครื่องทรงธรรม

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 จบ แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่งเสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้า เครื่องนมัสการ เสด็จฯ ไปประทับพักพระราชอิริยาบถ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน