หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 3 พ.ค.

วันที่ 03 พ.ค. 2562 เวลา 09:15 น.
หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 3 พ.ค.
เผย หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 3 พ.ค. 2562

เว็บไซต์ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" พุทธศักราช 2562 เปิดเผยกำหนดการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หมายกำหนดการวันที่ 3 พ.ค. 2562 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เวลา 10.00 น.

เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร จากวัดพระศรีรัตนศาสดารามมายังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

เวลา 16.00 น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย หอพระธาตุมนเฑียร พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

เวลา 16.19 - 18.00 น.

จุดเทียนชัย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

พระสงฆ์ 45 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

พระสงฆ์ 30 รูป เจิรญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

พระสงฆ์ 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน