โปรดเกล้าฯปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร เหตุคบชู้กับภรรยาคนอื่น

วันที่ 05 มี.ค. 2562 เวลา 15:49 น.
โปรดเกล้าฯปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร เหตุคบชู้กับภรรยาคนอื่น
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชโองการปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร เหตุประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง คบชู้กับภรรยาผู้อื่น สร้างความแตกร้าวให้ครอบครัว

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.62 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชโองการ ประกาศ ให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร โดยมีเนื้อหาดังนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหารอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ประกอบมาตรา ๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร ดังนี้

ร้อยตรี ชัด บุญเรือน ตําแหน่ง รักษาราชการ ผู้บังคับตอนปฏิบัติการที่ ๒ หมวดปฏิบัติการที่ ๑ หมวดมาตรฐานงานฝ่ายในพระบรมมหาราชวัง กองร้อยราชสํานักที่ ๒ เขตพระราชฐานชั้นในและชั้นกลางกองพันราชสํานัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ กระทําผิดวินัยทหารประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง กล่าวคือ มีบุตรและภรรยาแล้วไปมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่น สร้างความเดือดร้อนและความแตกร้าวให้กับครอบครัว สร้างความเสื่อมเสียให้หน่วยงานประพฤติตนไม่เหมาะสมกับยศและตําแหน่ง จึงให้ปลดออกจากราชการและถอดออกจากยศทหารเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยไม่มีเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ เป็นพ้นราชการทหารประเภทที่ ๒สังกัดส่วนราชการในพระองค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต