ย้อนชมพระบรมราชโองการเมื่อครั้ง "ทูลกระหม่อม" ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์

  • วันที่ 08 ก.พ. 2562 เวลา 10:49 น.

ย้อนชมพระบรมราชโองการเมื่อครั้ง "ทูลกระหม่อม" ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์

ย้อนชมราชกิจจาฯฉบับประวัติศาสตร์เผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการ "ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน" ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ เพื่อทรงอภิเษกสมรสกับปีเตอร์ แลด เจนเซน ชาวอเมริกัน เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2515 จากนั้นได้ทรงประทับอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ก่อนจะทรงแยกทางกับ ปีเตอร์ เจนเซน ในปี 2541 และเสด็จนิวัติประเทศไทยและประทับอยู่เป็นการถาวรเมื่อปี 2544

การลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ในครั้งนั้น ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 1 เล่ม 89 ตอนที่ 112 เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2515 โดยมีความดังนี้

ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่อง ลาออกจากฐานันดรศักดิ์

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาเป้นลายลักษณ์อัการว่า ได้ทรงพระดำริเห้นถ่องแท้ด้วยพระองค์เองแล้วว่า การดำรงฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ในฐานะ สมเด็จเจ้าฟ้า เป็นกิจพิเศษ กอปรด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงหลายด้าน ไม่ทรงสามารถจะปฏิบัติให้สมบูรณ์โดยตลอดได้

จึงขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ และขอรับสนองพระเดชพระคุณในฐานะเป็นสามัญชน

ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว พระราชทานพระบรมราชานุญาต

จึงขออัญเชิญพระบรมราชโองการมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2515

จอมพล ถนอม กิตติขจร หัวหน้าคณะปฏิวัติ

ข่าวอื่นๆ