โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "อำพน-พล.อ.เฉลิมชัย-พล.อ.อ.จอม" เป็นองคมนตรี

วันที่ 02 ต.ค. 2561 เวลา 15:50 น.
โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "อำพน-พล.อ.เฉลิมชัย-พล.อ.อ.จอม" เป็นองคมนตรี
ราชกิจจาฯเผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "อำพน-พล.อ.เฉลิมชัย-พล.อ.อ.จอม" เป็นองคมนตรี

เมื่อวันที่ 2 ต.ค.ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 11 มี.ค.2561 แล้วนั้น

บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญ ปี 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

1. นายอำพน กิตติอำพน เป็น องคมนตรี

2. พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท เป็น องคมนตรี

3. พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง เป็น องคมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 ต.ค.2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต