แต่งตั้ง "เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์" ให้ทรงดำรงตำแหน่งป.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วันที่ 01 ส.ค. 2561 เวลา 19:37 น.
แต่งตั้ง "เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์" ให้ทรงดำรงตำแหน่งป.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ให้ทรงดำรงตำแหน่งประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เมื่อวันที่ 1 ส.ค.  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงดำรงตำแหน่ง ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีเนื้อหาดังนี้'