ร.10ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

วันที่ 27 ก.ค. 2561 เวลา 18:11 น.
ร.10ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จวัดพระศรีรัตนศาสดารามในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปีพ.ศ.2561 

เมื่อวันที่27 ก.ค.61 เวลา 15.06 น.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จด้วย

ในการนี้ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ แล้วทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธเลิศหล้านภาไลย  ทรงถวายพุ่มเทียนต้นไม้ทอง  ต้นไม้เงิน และทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร  พระสัมพุทธพรรณี  พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์  พระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงคม  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ  ทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้าพระราชทานแก่ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เชิญไปรักษาไว้สำหรับถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงต่าง ๆ นำไปจุดเทียนพรรษาที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้แล้ว

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปถวายพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระราชาคณะ  และ พระราชาคณะ ที่อาสน์สงฆ์ จำนวน 30 รูป พระสงฆ์ที่รับพระราชทานพุ่มเทียน ถวายอดิเรก

จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงประเคนพุ่มเทียนแด่พระสงฆ์ จำนวน 30 รูป และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงประเคนพุ่มเทียนแด่พระสงฆ์ จำนวน 30 รูป  ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ ทรงประเคนพุ่มเทียน

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ก่อนวันเข้าพรรษา 1 วัน นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คำว่า "อาสาฬหบูชา" มาจากคำว่า "อาสาฬหปุรณมีบูชา" แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬห คือ เดือน 8 เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น คือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง 5 ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย  เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา คือ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร เป็นวันที่เกิดพระอริยสงฆ์สาวกในพระพุทธศาสนาขึ้นครั้งแรกของโลกพระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกคือ พระอัญญาโกณฑัญญะ และเป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย

ทั้งนี้ การพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ โดยการสำคัญของพระราชพิธีอย่างหนึ่ง คือ การถวายพุ่มเทียนเครื่องบูชาแก่พระพุทธปฏิมาและพระราชาคณะ เป็นการแสดงออกถึงพระราชศรัทธาอันแน่นแฟ้นในพระพุทธศาสนา ของพระมหากษัตริย์ไทย พระผู้ทรงเป็นเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภก สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปนิยมทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียนรอบอุโบสถหรือสถูปเจดีย์พุทธสถาน

ในการนี้ เมื่อหมดจำนวนพระสงฆ์ที่รับพระราชทานพุ่มเทียนประมาณ 350 รูปแล้ว  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทองใหญ่ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เสด็จออกจากพระอุโบสถ แล้วทรงพระดำเนินผ่านผู้ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตลอดเส้นทางจากบริเวณด้านข้างพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ระหว่างทรงพระดำเนิน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปฎิสันถารแก่ประชาชนที่ไปรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึง ยังความปราบปลื้มปีติอย่างหาที่สุดมิได้ ต่างเปล่งเสียงถวายพระพรชัยมงคล "ทรงพระเจริญ"

 

 

 

บทความแนะนำ