ทูลกระหม่อมฯ เสด็จทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแด่ "คุณพุ่ม"

วันที่ 26 ธ.ค. 2560 เวลา 18:10 น.
ทูลกระหม่อมฯ เสด็จทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแด่ "คุณพุ่ม"
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เสด็จทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแด่ คุณพุ่ม เจนเซน

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพร้อมด้วย คุณสิริกิติยา เจนเซน พระธิดา ไปยังพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแด่ คุณพุ่ม เจนเซน พระโอรส เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรม

การนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานสงฆ์