ราชกิจจาฯเผยแพร่หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันที่ 25 ต.ค. 2560 เวลา 18:27 น.
ราชกิจจาฯเผยแพร่หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่หมายกําหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่หมายกําหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวงตุลาคม พุทธศักราช 2560 โดยมีเนื้อหาดังนี้

วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม 

เวลา ๑๕.๐๐น.

พระราชกุศลออกพระเมรุ

พระราชกุศลออกพระเมรุสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมศพ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจําพระชนมวารทรงประเคนพัดรองที่ระลึกงานออกพระเมรุแด่สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระราชาคณะที่จะสวดศราทธพรต ๓๐ รูป พระสงฆ์ที่จะสดับปกรณ์ ๘๙ รูป เท่าพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์ที่จะสวดพระอภิธรรม ๘ รูป บรรพชิตจีนและญวน ๒๐ รูป

พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนาถวายไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์และทรงทอดผ้าไตรถวายพระเทศน์ พระสงฆ์สวดศราทธพรตพระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา บรรพชิตจีนและญวน สวดมาติกาสดับปกรณ์ และถวายอนุโมทนา ทรงจุดธูปเทียนที่แท่นเตียงพระสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดําเนินกลับ

วันพฤหัสบดี ๒๖ ตุลาคม

เวลา ๐๗.๐๐น.

อัญเชิญพระบรมโกศไปพระเมรุมาศ  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียน เครื่องราชสักการะพระบรมศพ ทรงจุดธูป เทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจํา พระชนมวาร ทรงทอดผ้าไตร ก่อนอัญเชิญ พระบรมโกศพระราชาคณะ ๓๐ รูป สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เปลื้องพระโกศทองใหญ่เชิญพระลอง ลงจากพระแท่นสุวรรณเบญจดลไป ประดิษฐานที่พระยานมาศสามลําคาน ที่ ประตูกําแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ตามไปส่งที่ชาลาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมุขเหนือ อัญเชิญพระบรมโกศด้วย พระยานมาศสามลําคานออกจากพระบรมมหาราชวัง ถวายนพปฎลมหา เศวตฉัตรคันดาลกางกั้นแล้วยาตราขบวน พระบรมราชอิสริยยศไปยังพระมหาพิชัยราชรถ หน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนิน ไปยังพลับพลายกหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทรงทอดผ้าไตร ๒๐  ไตรที่ท้ายเกรินบันไดนาคพระมหาพิชัยราชรถ พระสงฆ์สดับปกรณ์เที่ยวละ ๕ รูป อัญเชิญพระบรมโกศ ขึ้นประดิษฐานในบุ ษบกพระมหาพิชัยราชรถ ยาตราขบวนแห่อัญเชิญพระบรมโกศ ไปยังพระเมรุมาศท้องสนามหลวง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ตาม

เมื่อขบวนพระบรมราชอิสริยยศแห่อัญเชิญพระบรมโกศเข้าสู่ท้องสนามหลวง ขณะนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ไปประทับรอที่พลับพลายกนอกราชวัติพระเมรุมาศ เมื่อเทียบ พระมหาพิชัยราชรถ อัญเชิญพระบรมโกศ ลงจากพระมหาพิชัยราชรถโดยเกรินบันได นาคประดิษฐานพระบรมโกศบนราชรถ ปืนใหญ่เพื่อตั้งขบวนพระบรมราชอิสริยยศ สําหรับเวียนพระเมรุมาศ เสร็จแล้ว สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จ ฯ ตามพระบรมโกศเวียนพระเมรุมาศ ครบ ๓ รอบแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จ ฯ ไปประทับ ณ พระที่นั่งทรงธรรม เทียบราชรถปืนใหญ่ ที่เกรินบันไดนาคพระเมรุมาศอัญเชิญ พระบรมโกศขึ้นประดิษฐาน ณ พระจิตกาธาน ปิดพระฉากและพระวิสูตรประกอบพระโกศจันทน์ ตั้งแต่งเสร็จ เรียบร้อยแล้ว เปิดพระฉากและพระวิสูตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระเมรุมาศ ทรงจุด ธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวาย ราชสักการะพระบรมศพ เสด็จลงจาก พระเมรุมาศ เสด็จขึ้นผ่านพระที่นั่งทรงธรรมไปประทับรถยนต์พระที่นั่งหลัง พระที่นั่งทรงธรรม เสด็จพระราชดําเนินกลับ

เวลา ๑๖.๓๐น.

ถวายพระเพลิงพระบรมศพ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มายังพระที่นั่งทรงธรรม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสําหรับพระบรมศพทรงธรรมที่พระเมรุมาศสมเด็จพระสังฆราชถวายพระธรรมเทศนาจบ พระราชาคณะ ๕๐ รูป สวดศราทธพรต ถวายไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตร ถวายพระเทศน์ และพระสงฆ์ที่สวดศราทธพรต สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระที่นั่งทรงธรรม เสด็จ ฯ ไปประทับที่มุขหน้าพระที่นั่งทรงธรรม ผู้แทนจิตอาสาเชิญดอกไม้จันทน์ ๙ พานผ่านพระที่นั่งทรงธรรม ถวายความเคารพแล้วเดินออกจากมณฑลพิธี

เวลา ๑๗.๓๐น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพ ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตรงอนแตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ และปี่พาทย์ ทหารกองเกียรติยศ ๓ เหล่าทัพ ถวายความเคารพ เป่าแตรนอน และยิงปืนเล็กยาว ๙นัด พร้อมกับทหารปืนใหญ่ยิงปืนใหญ่ถวายพระเกียรติ ๒๑ นัด เสด็จ ฯ ไปประทับมุขหน้าพระที่นั่งทรงธรรม

ลําดับขึ้นถวายพระเพลิงพระบรมศพ

สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระราชาคณะ พระบรมวงศ์ พระประมุข ประมุข พระราชวงศ์และผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ ประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี องคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต ผู้นําศาสนา

หลังจากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราช ปฏิสันถารกับพระประมุข ประมุข พระราชวงศ์ และผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ แล้วเสด็จพระราชดําเนินกลับ

เวลา ๒๐.๓๐น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มายังพระที่นั่งทรงธรรม เสด็จขึ้นพระเมรุมาศ ปิดพระฉากปิดพระวิสูตร เพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เวลา ๒๒.๐๐น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นพระที่นั่งทรงธรรมพระสงฆ์สวดมาติกา ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ ๓๐ รูป สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรกออกจากพระที่นั่งทรงธรรรม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพพร้อมพระบรมวงศ์ เสด็จฯ ไปประทับมุขหน้า พระที่นั่งทรงธรรมเจ้าพนักงานปฏิบัติการถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จแล้ว ทรงทอดผ้าไตรที่พระจิตกาธานพระสงฆ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดําเนินกลับ

วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม

เวลา ๐๘.๐๐ น. เก็บพระบรมอัฐิ

เจ้าพนักงานถวายภัตตาหารพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมประจําซ่าง เจ้าพนักงานภูษามาลาประมวลพระบรมอัฐิพระบรมราชสรีรางคารถวายผ้าเยียรบับค ลุมไว้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ ฯมายังพระที่นั่งทรงธรรม เสด็จขึ้นพระเมรุมาศ เจ้าพนักงานภูษามาลาเปิดผ้าเยียรบับที่ถวายคลุมพระบรมอัฐิ ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมอัฐิ ถวายสรงพระบรมอัฐิด้วยน้ําพระสุคนธ์ทั่วแล้ว เจ้าพนักงานภูษามาลาถวายผ้าเยียรบับคลุมพระบรมอัฐิ ทรงจุด ธูปเทียนเครื่องทองน้อยสําหรับพระบรมอัฐิบูชาพระสงฆ์ ทรงทอดผ้าไตรถวายพระ ๓ หาบ พระสงฆ์ขึ้นสดับปกรณ์พระบรมอัฐิ พระสงฆ์สดับปกรณ์ครบ ๙ รูป แล้ว เจ้าพนักงานภูษามาลาเปิดผ้าคลุมพระบรมอัฐิ ทรงเก็บพระบรมอัฐิ สรงพระสุคนธ์แล้วประมวลลงในพระโกศทองคําลงยารวม ๖ พระโกศ

พระราชทานพระโกศพระบรมอัฐิแก่พระบรมวงศ์ แ ล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระโกศ พระบรมอัฐิลงจากพระเมรุมาศไปยังพระที่นั่งทรงธรรมเสด็จ ฯตามประทับที่หน้าอาสน์สงฆ์เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานในบุษบกเหนือพระแท่นแว่นฟ้าทรงจุด ธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมอัฐิแล้วทรงประเคนโตกสํารับภัตตาหาร ๓ หาบ แด่พระสงฆ์ ๙ รูป พระสงฆ์ ๓ หาบ รับพระราชทานฉันเสร็จแล้ว เสด็จฯ ไปถวายเครื่องสังเค็ดงาน ถวายพระเพลิงพระบรมศพแด่พระสงฆ์ ๓ หาบและพระสงฆ์ ๓๐ รูป พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระที่นั่งพระสงฆ์อีก ๓๐ รูป ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์สวดมาติกา ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก ออกจากพระที่นั่งตั้งขบวนพระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคารเข้าไปยังพระบรมมหาราชวัง

เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระที่นั่งราเชนทรยานและอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคารประดิษฐานในบุษบกพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ตามพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเข้าริ้วไปยังพระบรมมหาราชวัง ยาตราขบวนพระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิพระบรมราชสรีรางคารขบวนพระบรมราชสรีรางคารเกยเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางประตูเกยหลังวัดอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคารพักไว้ที่พระศรีรัตนเจดีย์ ขบวนพระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิเข้าประตูพิมานไชยศรีเทียนพระที่นั่งราเชนทรยานที่พระนั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นทรงรับที่พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทเจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิจากพระที่นั่งราเชนทรยานขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประดิษฐานที่บุษบกแว่นฟ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ตาม

เมื่อประดิษฐานพระโกศพระบรมอัฐิเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมอัฐิ เสด็จพระราชดําเนินกลับ

วันเสาร์ ๒๘ ตุลาคม

เวลา ๑๗.๓๐ น. พระราชกุศลพระบรมอัฐิ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีที่ประดิษฐานบนพระแท่นมหาเศวตฉัตรและทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งประดิษฐาน ณ พระแท่นแว่นฟ้า แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปประจําพระชนมวาร สมเด็จพระบรมราชบุพการี และพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรแล้ว ทรงประเคนพัดรองที่ระลึกงานทรงบําเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิแด่พระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนา พระราชาคณะ ๓๑ รูปที่สวดพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ที่รับอนุโมทน า ๔ รูป พ ระสงฆ์ที่สวดมาติกา และสดับปกรณ์ ๑๒ รูปทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่ง ทรงจุดธูปเทียน เครื่องทรงธรรม ทรงศีลพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนา จบ ถวายอนุโมทนา (บนธรรมาสน์) พระสงฆ์ ๔ รูป รับอนุโมทนาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจ จัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตร ถวายพระเทศน์และพระสงฆ์ที่รับอนุโมทนารวม ๕ รูป ถวายอดิเรก ถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่ง ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ ๑๒ รูป สวดมาติกา สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีที่อัญเชิญออกมาในการพระราชกุศลนี้ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินกลับ

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม

เวลา ๑๐.๓๐ เลี้ยงพระ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงจุด ธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจําพระชนมวาร ที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตรพระสงฆ์ ๓๐ รูป ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระ ทรงประเคนภัตตาหาร พระสงฆ์รับพระราชทานฉันแล้วทรงป ระเคน จตุปัจจัยไทยธรรม ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่ง ทรงจุด ธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนา จบ ถวายอนุโมทนา (บนธรรมาสน์) พระสงฆ์ ๔ รูป ) รับอนุโมทนา ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์แล้วทรงทอดผ้าไตรถวายพระเทศน์และพระสงฆ์ที่รับอนุโมทนารวม ๕ รูป สดับปกรณ์ ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่ง พระสงฆ์ ๘๙ รูป เท่าพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์สวดมาติกา ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์เป็นเที่ยว ๆ จบครบ ๘๙ รูป (เที่ยวแรก ๑๒ รูป สดับปกรณ์แล้ว ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เที่ยวต่อไปเที่ยวละ ๑๑ รูป จํานวน ๗ เที่ยว ขึ้นสดับปกรณ์แล้วลงจากพระที่นั่ง)

อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

เจ้าพนักงานเทียบพระที่นั่งราเชนทรยานที่ พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ตั้งขบวน พระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระโกศ พระบรมอัฐิ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ตาม พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ อัญเชิญ พระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานที่ พระวิมาน บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เรียบร้อยแล้ว เสด็จพระราชดําเนินกลับ

เวลา ๑๗.๓๐น. บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร

ขบวนกองทหารม้านําและตาม ตั้งขบวนพร้อมอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษไชยศรีไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามโดยขบวนทหารม้านํา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ทรงอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร กองทหารม้าตาม เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารจากรถยนต์พระที่นั่งเข้าประตูวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ แล้วเสด็จฯไปยังพระอุโบสถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธาน พระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ พระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พระสงฆ์ สวดมาติกา ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ ๓๐ รูปสดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรกแล้ว ทรงบรรจุพระบรมราชสรีรางคารที่ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส ทรงวางพวงมาลา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์แตร กลองชนะ ทหารกองเกียรติยศบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เสด็จฯไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร โดยขบวนทหารม้านําและตาม อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารจากรถยนต์พระที่นั่งเข้าประตูวัดบวรนิเวศวิหารไปยังพระอุโบสถ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์สวดมาติกา ทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ ๓๐ รูป สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรกแล้วทรงบรรจุพระบรมราชสรีรางคารที่ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์ ทรงวางพวงมาลา ทรงจุด ธูป เทียน เค รื่องทองน้อยชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตร กลองชนะ ทหารกองเกียรติยศ บรรเลงเพ ลงสรรเสริญพระบารมีเสด็จพระราชดําเนินกลับ

ที่มา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/056/1.PDF