ร.10พระราชทานกระปุกออมสินให้นักเรียนในโคราช

วันที่ 29 ส.ค. 2560 เวลา 20:12 น.
ร.10พระราชทานกระปุกออมสินให้นักเรียนในโคราช
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญกระปุกออมสินพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนในโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี กัลย์สรรค์  จันทรเสน  เชิญกระปุกออมสินพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1,235 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนจนประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม โดยเป็นโรงเรียนต้นแบบการสอนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ในการใช้ศาสตร์ของพระราชา มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน   ซึ่งนักเรียน ครู  ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญในด้านการศึกษาของเด็ก  โดยเฉพาะนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ทำความดี มีจิตอาสา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญกระปุกออมสินพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนเพื่อส่งเสริมให้รู้จักการมัธยัสถ์  อดออมมีกตัญญุตาและตั้งใจศึกษาเล่าเรียนกับเสริมสร้างสติปัญญา  เพื่อเมื่อเติบโตขึ้นจะได้เป็นประชาชนที่ดีมีคุณภาพของประเทศต่อไป

กระปุกออมสินพระราชทาน เป็นกระปุกออมสินที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำขึ้นเพื่อพระราชทานแก่เด็กที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ  หรือเด็กที่กระทำความดีเพื่อส่วนรวม  ด้วยมีพระราชปณิธานที่จะให้เด็กรู้จักมัธยัสถ์ อดออม  และทำความดี มีความกตัญญู  โดยพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ลงพิมพ์ บนกระปุกออมสิน  และข้อความ “ครอบครัว สุขสันต์ ช่วยกันเก็บออม” ส่วนอีกด้านหนึ่งพระราชทานข้อความว่า “พลังของคนคิดดี ทำดี และมีกตัญญุตา เป็นพลังที่มีอานุภาพ ที่จะดำรงรักษาความสุข ความเจริญอย่างวัฒนาถาวร ของครอบครัว ชุมชน และชาติบ้านเมืองต่อไป และทรงลงพระปรมาภิไธย วันที่ 28 ก.ค. 60