ร.10พระราชทานกระปุกออมสินให้นักเรียนในโคราช

  • วันที่ 29 ส.ค. 2560 เวลา 20:12 น.

ร.10พระราชทานกระปุกออมสินให้นักเรียนในโคราช

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญกระปุกออมสินพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนในโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี กัลย์สรรค์  จันทรเสน  เชิญกระปุกออมสินพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1,235 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนจนประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม โดยเป็นโรงเรียนต้นแบบการสอนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ในการใช้ศาสตร์ของพระราชา มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน   ซึ่งนักเรียน ครู  ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญในด้านการศึกษาของเด็ก  โดยเฉพาะนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ทำความดี มีจิตอาสา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญกระปุกออมสินพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนเพื่อส่งเสริมให้รู้จักการมัธยัสถ์  อดออมมีกตัญญุตาและตั้งใจศึกษาเล่าเรียนกับเสริมสร้างสติปัญญา  เพื่อเมื่อเติบโตขึ้นจะได้เป็นประชาชนที่ดีมีคุณภาพของประเทศต่อไป

กระปุกออมสินพระราชทาน เป็นกระปุกออมสินที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำขึ้นเพื่อพระราชทานแก่เด็กที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ  หรือเด็กที่กระทำความดีเพื่อส่วนรวม  ด้วยมีพระราชปณิธานที่จะให้เด็กรู้จักมัธยัสถ์ อดออม  และทำความดี มีความกตัญญู  โดยพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ลงพิมพ์ บนกระปุกออมสิน  และข้อความ “ครอบครัว สุขสันต์ ช่วยกันเก็บออม” ส่วนอีกด้านหนึ่งพระราชทานข้อความว่า “พลังของคนคิดดี ทำดี และมีกตัญญุตา เป็นพลังที่มีอานุภาพ ที่จะดำรงรักษาความสุข ความเจริญอย่างวัฒนาถาวร ของครอบครัว ชุมชน และชาติบ้านเมืองต่อไป และทรงลงพระปรมาภิไธย วันที่ 28 ก.ค. 60 

 

ข่าวอื่นๆ