ร.10พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งจิตอาสาเฉพาะกิจ

  • วันที่ 27 ส.ค. 2560 เวลา 21:56 น.

ร.10พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งจิตอาสาเฉพาะกิจ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดตั้งจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 1-30 ก.ย.2560

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เผยแพร่ข่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชอนุสรณ์คำนึงถึง พระมหากรุณาธิคุณ ของพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นล้นเกล้า   ล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ได้ทรงเล็งเห็น และทรงรับรู้จากพระราชหฤทัยของพระองค์ถึงพลังแห่งคุณค่าของความรัก ความศรัทธาเทิดทูนและความจงรักภักดี ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าน้อมเกล้าน้อมถวายแด่พระองค์ท่านซึ่งทรงประจักษ์ความต่อสายพระเนตรพระกรรณมาโดยตลอด ถึงพลังน้ำใจ พลังความรัก อันประเสริฐสุดของท่านทั้งหลาย นับตั้งแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตตราบจนทุกวันนี้

และเพื่อทรงสนองตอบต่อความรัก และน้ำใจอันประเสริฐสุดของท่านทั้งหลาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมถวายความอาลัยรัก น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในห้วงเดือนตุลาคม ศกนี้ และเพื่อเป็นการสานต่อพระราชดำริโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นโครงการทำความดีร่วมกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอด เป็นที่ประจักษ์แกสายตาของท่านทั้งหลายอยู่แล้วนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”ขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลังความรักอันมีค่า รวมพลังน้ำใจ ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย โดยมีรายละเอียดของการเปิดรับสมัคร ประเภทจิตอาสาเฉพาะกิจฯ หน้าที่ของจิตอาสาแต่ละประเภทดังนี้

1.วันเวลารับสมัคร

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น.-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

2.สถานที่รับสมัคร

กรุงเทพมหานคร

-สนามเสือป่า สำหรับผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ ณ พระลานพระราชวังดุสิต หรือพื้นที่ใกล้เคียง

-สำนักงาน 50 เขต สำหรับผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่จัดงานในเขตนั้นๆ

ต่างจังหวัด

รับสมัคร ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ 878 แห่ง

ต่างประเทศ 

รับสมัคร ณ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุล 93 แห่ง

 

 

3. คุณสมบัติผู้สมัคร

3.1 ข้าราชการ ( ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ) รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทุกกลุ่มอายุ

3.0กรณีที่เคยลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” แล้ว สามารถสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ได้

4.หลักฐานการสมัคร

4.1บัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับจริง)/ กรณีเด็กอายุต่ำกว่า ๗ ปี ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ขอให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชน เช่น สูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน มาด้วย

4.2 สมุดบันทึกความดี “ประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี  ด้วยหัวใจ”(ถ้ามี)

5. ผู้สมัครเดิม

ที่เคยสมัครเป็นจิตอาสา “เราทำความ ดี  ด้วยหัวใจ” แล้ว และมีความประสงค์จะสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในครั้งนี้ด้วย จะได้รับสิ่งของพระราชทาน ดังนี้  

5.1บัตรประจำตัวจิตอาสา “เราทำความ ดี  ด้วยหัวใจ”

5.2บัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  ( แบ่งสีตามประเภทของงาน )

5.3ปลอกแขน

6. ผู้สมัครใหม่

ที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมเป็นจิตอาสา“เราทำความ ดี  ด้วยหัวใจ”และจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชิพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  จะได้รับสิ่งของพระราชทานดังนี้

6.1บัตรประจำตัวจิตอาสา  “เราทำความ ดี  ด้วยหัวใจ”

6.2บัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ( แบ่งสีตามประเภทของงาน )

6.3เสื้อ หมวก ผ้าพันคอ และ ปลอกแขน

 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 1510 และ 1511 ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ นอกเวลาราชการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 1548    

ผู้สนใจสามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://kingrama9.th/NewsHighlights/Detail/11

ข่าวอื่นๆ