ร.10พระราชทานพระราโชบายให้ม.ราชภัฏพัฒนาท้องถิ่นตนเอง

  • วันที่ 06 ก.ค. 2560 เวลา 19:06 น.

ร.10พระราชทานพระราโชบายให้ม.ราชภัฏพัฒนาท้องถิ่นตนเอง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ความสำคัญการพัฒนาด้านศึกษาพระราชทานพระราโชบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศพัฒนาท้องถิ่นของตนและยกระดับการเข้าถึงชุมชน

เมื่อวันที่6ก.ค.60 เวลา10.00น.พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ที่น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษามาดำเนินการโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยพัฒนาท้องถิ่นและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นของตนได้แก่ ส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร โดยการสนับสนุนให้เนื้อโคขุนโพนยางคำผ่านการรับรองมาตรฐาน GI  และการฟื้นฟูและส่งเสริมผ้าย้อมครามซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โดยมีการทำวิจัยพัฒนาเทคนิคการย้อม การออกแบบ การส่งเสริมการขาย ตลอดจนการจัดทำหลักสูตรครามศึกษา เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏได้ศึกษาและนำความรู้ไปต่อยอดสู่ชุมชน

บ่ายวันเดียวกัน พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี   ได้เดินทางไปที่ ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  เพื่อเยี่ยมชมโครงการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งหนองหาน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และจัดทำ “แปลงเกษตรลอยน้ำ” โดยการนำเอาตะกอนดินใต้ลำน้ำมาทำเป็นแปลงเกษตรบนแพวัชพืช ซึ่งนอกจากจะแก้ปัญหาวัชพืชปิดชายฝั่งแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูก รวมถึงแก้ไขปัญหาตะกอนดินและตะกอนวัชพืชทับถมอันเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำตื้นเขินและสร้างความเดือนร้อนให้กับประชาชนในเรื่องการทำมาหากินและการออกเรือหาปลาอีกด้วย

ทั้งนี้ พล.อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เน้นย้ำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขยายผลและต่อยอดโครงการพัฒนาไปยังพื้นที่อื่นๆด้วยการประสานงานกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏและผู้ว่าราชการจังหวัดในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายตามลำดับความเร่งด่วนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด และมุ่งมั่นสร้างผลสัมฤทธิ์ในการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ เพื่อสนองพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป อย่างเต็มความสามารถ 

ข่าวอื่นๆ