พระราชโองการประกาศสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช

วันที่ 12 ก.พ. 2560 เวลา 19:41 น.
พระราชโองการประกาศสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชโองการประกาศสถาปนา สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชโองการประกาศสถาปนา สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  โดยมีรายละเอียดดังนี้