แต่งตั้ง"ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์"เป็นราชเลขานุการในสมเด็จพระราชินี

วันที่ 19 ต.ค. 2559 เวลา 16:55 น.
แต่งตั้ง"ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์"เป็นราชเลขานุการในสมเด็จพระราชินี
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ให้ดำรงตำแหน่งราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. ราชกิจจานุเบกษามีการเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ตำแหน่งรองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ให้ดำรงตำแหน่งราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สำนักราชเลขาธิการ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2559

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2559

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี