ลำดับแถลงการณ์

วันที่ 14 ต.ค. 2559 เวลา 07:29 น.
ลำดับแถลงการณ์
ลำดับแถลงการณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 เสด็จฯ มาทรงประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาทรงประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยเริ่มมีแถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2557  ถึงฉบับล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2559 เนื้อความในแถลงการณ์ฯ แสดงถึงพระอาการตั้งแต่เริ่มต้น ทรงมีพระอาการดีขึ้นและแย่ลงสลับกันตลอดระยะเวลาที่ประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช กระทั่งเสด็จสวรรคตเมื่อวานนี้ (13 ต.ค.) หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ได้ประมวลลำดับเหตุการณ์ เกี่ยวกับพระอาการประชวรทั้งหมดโดยสังเขป ดังนี้

4 ต.ค. 2557 -  แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 1  ความว่า "วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายงานพระอาการว่า เมื่อเย็นวันที่ 3 ต.ค. 2557  ทรงมีพระปรอท (ไข้) สูง 38.2 องศาเซลเซียส ผลการตรวจ พระโลหิตแสดงว่ามีภาวะติดเชื้อ มีการเปลี่ยนแปลงในความดัน พระโลหิต และอัตราการเต้นของพระหทัยเร็วขึ้น จึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช  เพื่อถวายการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ ถวายการตรวจพระโลหิตด้วยวิธีพิเศษเพิ่มเติมและถวายการรักษาต่อไป"

10 ส.ค. 2558 - แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 14 คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายการตรวจพิเศษพระสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อติดตามผลการรักษา ผลการตรวจพบว่าปริมาณน้ำในพระสมองเพิ่มขึ้น คณะแพทย์ฯ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตปรับระดับการระบายน้ำในพระสมองอย่างค่อยเป็นค่อยไป

คณะแพทย์ฯ ได้ถวายกายภาพบำบัดสำหรับพระอุระ (อก) เพื่อช่วยให้การขับพระเสมหะสะดวกขึ้น พร้อมทั้งถวายพระโอสถละลายพระเสมหะร่วมกับการถวายออกซิเจนผสมอากาศเป็นระยะ ผลการตรวจเอกซเรย์และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของพระอุระ (อก) ติดตามพระอาการไม่พบการอักเสบ ผลการตรวจพระหทัยและการตรวจด้วยเครื่องมือตรวจคลื่นไฟฟ้า พบว่าอัตราการเต้นของพระหทัย ลดลงเป็นปรกติแล้ว อัตราการหายพระทัยลดลงเกือบเป็นปรกติ ความดันพระโลหิตปรกติ ผลการตรวจพิเศษด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พระสมองเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2558 พบว่าปริมาณน้ำในพระสมองลดลงใกล้เคียงกับปริมาณเดิม คณะแพทย์ฯ ได้ขอพระราชทานถวายกายภาพบำบัดพระอุระ (อก) อย่างต่อเนื่อง

16 ก.พ. 2559 - แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 20 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังมีพระปรอท (ไข้) มีพระอาการเหนื่อย หายพระทัยเร็ว ร่วมกับมีพระชีพจรเร็วเป็นครั้งคราว ผลการตรวจทางพระโลหิตไม่บ่งชี้ว่ามีการอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย ภาพถ่ายเอกซเรย์และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของพระอุระ (อก) พระนาภี (ท้อง) และพระสมอง เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2559 ไม่พบลักษณะการอักเสบ ผลการตรวจพระหทัยด้วยคลื่นเสียง (Echocardiography) เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2559 ไม่พบการอักเสบติดเชื้อภายในพระหทัย แต่พบการคลายตัวของกล้ามเนื้อพระหทัยผิดปรกติ (Diastolic Dysfunction) และความดันของระบบการไหลเวียนพระโลหิตในพระปัปผาสะ (ปอด) สูงกว่าปรกติ 4 ก.ย. 2559 -  แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 33  คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานพระอาการภายหลังการรักษาการติดเชื้อในระบบการหายพระทัยและการถวายการรักษาด้วยวิธี Continuous Renal Replacement  Therapy (CRRT) ว่าอัตราการเต้นของพระหทัย ความดันพระโลหิต และอัตราการหายพระทัยอยู่ในเกณฑ์ปรกติ ไม่มีพระปรอท (ไข้) ผลการตรวจพระโลหิตและพระเสมหะ พบว่าความรุนแรงของการติดเชื้อลดลง ผลเอกซเรย์พระปัปผาสะ (ปอด) พบว่ามีน้ำค้างอยู่บ้าง ปริมาณพระบังคนเบา (ปัสสาวะ) ยังคงน้อย คณะแพทย์ฯ จึงถวายพระโอสถปฏิชีวนะและถวายการรักษาด้วยวิธี CRRT ต่อไป

9 ต.ค. 2559 - แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 37 คณะแพทย์ฯ ได้ขอพระราชทานถวายใส่สายสวนเข้าหลอดพระโลหิตดาเพื่อเตรียมการสำหรับการฟอกพระโลหิต (Hemodialysis) ระยะยาว และเปลี่ยนสายระบบน้ำไขสันหลังในโพรงพระสมองบริเวณบั้นพระองค์ (เอว) ปรากฏภายหลังว่า มีความดันพระโลหิตลดต่าลงเป็นครั้งคราว คณะแพทย์ฯ จึงได้ถวายพระโอสถและได้ใช้เครื่องช่วยหายพระทัย (Ventilator) เพื่อทำให้ความดันพระโลหิตกลับสู่ระดับปรกติ จนกระทั่งเวลา 03.00 น. มีพระชีพจรเร็วขึ้น ความดันพระโลหิตลดลง ผลการตรวจพบว่า พระโลหิตมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้น ผลการตรวจพระหทัยด้วยคลื่นเสียงสะท้อน (Echocardiography) พบว่า ปริมาณพระโลหิตที่เข้าสู่พระหทัยด้านซ้ายช่องล่างลดลงมาก เนื่องจากมีความดันพระโลหิตในพระปัปผาสะ (ปอด) สูง

11 ต.ค. 2559  - แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 38 คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รายงานว่า ความดันพระโลหิตลดต่ำลงอีก พระชีพจรเร็วขึ้น ร่วมกับภาวะพระโลหิตมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้นอีก ผลของการถวายตรวจพระโลหิตบ่งชี้ว่า มีภาวะการติดเชื้อและการทำงานของพระยกนะ (ตับ) ผิดปรกติ คณะแพทย์ฯ ได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะและแก้ไขภาวะพระโลหิตมีความเป็นกรด ตลอดจนถวายพระโอสถควบคุมความดันพระโลหิตเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งถวายเครื่องช่วยหายพระทัย (Ventilator) และถวายการรักษาด้วยวิธีทดแทนไต (CRRT) พระอาการประชวรโดยรวมยังไม่คงที่ ต้องควบคุมด้วยพระโอสถ คณะแพทย์ฯ ได้เฝ้าติดตามพระอาการและถวายการรักษาอย่างใกล้ชิด"

บทความแนะนำ