โปรดเกล้าฯตั้งขรก.ในพระองค์ 9 ราย "จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา" เป็นเลขาฯพระราชวัง

วันที่ 25 ก.ย. 2559 เวลา 14:55 น.
โปรดเกล้าฯตั้งขรก.ในพระองค์ 9 ราย "จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา" เป็นเลขาฯพระราชวัง
โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ สังกัดสํานักพระราชวัง 9 ราย "จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา" เป็น เลขาธิการพระราชวัง "ขวัญแก้ว วัชโรทัย"รองเลขาฯ

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สังกัดสํานักพระราชวังให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ เป็นพิเศษเฉพาะราย จํานวน 9 ราย ดังนี้

1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการพระราชวัง

2. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายบริหารนโยบายและปฏิบัติการ

3. พันโท สมชาย กาญจนมณี ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายที่ประทับ

4. พลตํารวจเอก จุมพล มั่นหมาย ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายความมั่นคงและกิจกรรมพิเศษ

5. นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวัง

6. นายณรงค์ฤทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวัง

7. นายจินตนา ชื่นศิริ ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายการเงิน

8. นายสงคราม ทรัพย์เจริญ ดํารงตําแหน่ง แพทย์ประจําพระองค์

9. พลตํารวจเอก พงษ์ศักดิ์ โรหิโตปการ ดํารงตําแหน่ง กรมวังผู้ใหญ่

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต