สมเด็จพระบรมฯเสด็จพระราชพิธีเก็บพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราช

  • วันที่ 17 ธ.ค. 2558 เวลา 08:10 น.

สมเด็จพระบรมฯเสด็จพระราชพิธีเก็บพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ในพิธีเก็บพระอัฐิ สมเด็จพระสังฆราชฯ

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. เวลา 07.00น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการเก็บพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ณ วัดเทพศิรินทราวาส

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระสุหร่ายสรงพระอัฐิ

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จด้วย

โดยชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงทอดผ้าไตรพระสามหาบ 2 สำรับ ( 6 รูป) พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงเก็บพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประดิษฐานในพระเจดีย์ศิลาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญไปประดิษฐานบนโต๊ะหมู่ในพลับพลาอิสริยาภรณ์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินตามพระอัฐิขึ้นประทับ ณ พลับพลาอิสริยาภรณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเที่ยนเครื่องทองน้อย ถวายสักการะพระอัฐิ แล้วถวายพัดรองที่ระลึกงานพระเมรุและทรงประเคนสำรับภัตตาการ พระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จ ถวายตู้สังเค็ดแด่พระสงฆ์สามหาบ พระสงฆ์สามหาบถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ลงจากพลับพลาอิศริยาภรณ์

เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก 10 รูป ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกฎุราชกุมาร ถวายพัดรองที่ระลึกงานพระเมรุ พระสงฆ์สวดมาติกาแล้วทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรกเสด็จพระราชดำเนินกลับ

เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระเจดีย์ศิลาบรรจุพระอัฐิและผอบพระสรีรางคารขึ้นรถยนต์พระประเทียบไปประดิษฐานยังตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศฯ

 

 

 

 

ข่าวอื่นๆ