posttoday

แถลงการณ์ฉ.18ในหลวงปอดไม่อักเสบ-พระโลหิตไม่ติดเชื้อ

28 กันยายน 2558

แถลงการณ์ฉบับ 18 ในหลวงปอดไม่อักเสบ-พระโลหิตไม่ติดเชื้อ อุณหภูมิพระวรกายปรกติ

แถลงการณ์ฉบับ 18 ในหลวงปอดไม่อักเสบ-พระโลหิตไม่ติดเชื้อ อุณหภูมิพระวรกายปรกติ

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. สำนักพระราชวังได้เผยแพร่แถลงการณ์เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 18 ความว่า

วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชีพจร ความดันพระโลหิต อัตราการหายพระทัย และระดับออกซิเจนในกระแสพระโลหิต อยู่ในเกณฑ์ปรกติ อุณหภูมิพระวรกายปรกติ ผลการตรวจพระโลหิตไม่มีการติดเชื้อ ผลการเอ็กซเรย์พระอุระ (อก) ไม่พบการอักเสบของพระปัปผาสะ (ปอด) คณะแพทย์ฯจึงได้หยุดถวายพระโอสถปฏิชีวนะ พระกระยาหาร และน้ำเกลือทางหลอดพระโลหิตแล้ว แต่ยังคงถวายกายภาพบำบัดต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน