ในหลวงรับสั่งตั้งศูนย์บริการน้ำให้ประชาชนใน53จว.

วันที่ 16 ก.ค. 2558 เวลา 18:30 น.
ในหลวงรับสั่งตั้งศูนย์บริการน้ำให้ประชาชนใน53จว.
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เผย ในหลวงทรงห่วงประชาชนประสบภัยแล้ง รับสั่งให้ตั้งศูนย์บริการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคใน 53 จังหวัด

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความทุกข์ยากจากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น ในขณะนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน ในการบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบภาวะภัยแล้ง โดยร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎร ที่ขาดแคลนน้ำ โดยจัดศูนย์บริการน้ำอุปโภคบริโภคพระราชทาน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 122 แห่ง ในท้องที่ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก รวมทั้งหมด 53 จังหวัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเร่งด่วนในขณะนี้

โดยตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 ก.ค. เป็นต้นไป มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดตั้งศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้ง โดยราษฎรสามารถเตรียมภาชนะไปรับน้ำได้ที่โรงเรียนที่จัดตั้งศูนย์บริการน้ำใกล้บ้านท่านในท้องที่ภาคต่างๆ ตามวันเวลาราชการ จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะยุติ ซึ่งราษฎรต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยราษฎร ที่กำลังทุกข์ยาก และได้รับความเดือดร้อน จากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น โดยทรงพระราชทานความช่วยเหลือ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดมา

สำหรับรายชื่อโรงเรียนที่จัดตั้งศูนย์บริการน้ำ แบ่งเป็น 4 ภาค 53 จังหวัด สถานศึกษา 122 แห่ง ดังนี้

ภาคกลาง

1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี

2. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี

3. โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี

4. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

5. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

6. โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จังหวัดชัยนาท

7. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท

8. ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

9. โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครนายก

10. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์

11. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี

12. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

13. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

14. โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร

15. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร

16. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์

17. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

18. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

19. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี

20. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี

21. โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี

22. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี

23. โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี

24. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว

25. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี

26. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี

27. โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี

28. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี

29. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง

30. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี

ภาคเหนือ

31. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร

32. โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย

33. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 จังหวัดเชียงราย

34. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย

35. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย

36. โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่

37. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่

38. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่

39. โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

40. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

41. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

42. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่3

43. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

44. โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรจังหวัดเชียงใหม่

45. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก

46. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

47. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก

48. โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

49. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน

50. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน

51. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา

52. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

53. โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก

54. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก

55. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

56. โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่

57. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่

58. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่

59. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

60. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

61. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

62. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน

63. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

64. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

65. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง

66. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน

67. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน

68. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย

69. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 จังหวัดอุตรดิตถ์

70. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

71. โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์

72. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

73. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น

74. โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

75. ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น

76. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

77. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ

78. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

79. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม

80. โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา

81. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

82. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ

83. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์

84. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์

85. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 จังหวัดมหาสารคาม

86. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 จังหวัดมหาสารคาม

87. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 จังหวัดมหาสารคาม

88. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม

89. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร

90. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร

91. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

92. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร

93. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

94. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

95. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

96. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย

97. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

98. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ

99. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

100. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร

101. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร

102. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์

103. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

104. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 จังหวัดหนองคาย

105. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย

106. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย

107. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

108. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ

109. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ

110. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี

111. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี

112. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

113. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี

114. โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

ภาคตะวันออก

115. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี

116. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี

117. โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา

118. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

119. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด

120. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด

121. โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง

122. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง