ยกเลิกชื่อสกุลพระราชทาน "อัครพงศ์ปรีชา"

วันที่ 29 พ.ย. 2557 เวลา 13:19 น.
ยกเลิกชื่อสกุลพระราชทาน "อัครพงศ์ปรีชา"
สำนักราชเลขานุการในพระองค์แจ้งมหาดไทยขอยกเลิกชื่อสกุลพระราชทาน"อัครพงศ์ปรีชา"

พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ได้มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่28พ.ย.2557 เรื่องยกเลิกชื่อสกุลพระราชทาน"อัครพงศ์ปรีชา" โดยให้ผู้มีชื่อสกุลพระราชทานนี้ในปัจจุบันกลับไปให้ชื่อสกุลเดิม จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้ สำนักพระราชวังมีคำสั่งที่428/2557 เมื่อวันที่23พ.ย.57 ลงโทษนายณรงค์ อัครพงศ์ปรีชา ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ได้กระทำผิดวินัยฐานกระทำการอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วร้ายแรง โดยแอบอ้างเบื้องสูง เพื่อหาประโยชน์ส่วนตน จึงเห็นสมควรให้ไล่ออกจากราชการ

ขณะเดียวกัน หน่วยบัญชาการรักษาความปลอดภัยส่วนพระองค์ ได้มีคำสั่งที่ 657/2557 เรื่่องให้ปลดจ.ส.อ.สิทธิศักดิ์ อัครพงศ์ปรีชา เสมียนกองบังคับการ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ ออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร เนื่องจากระทำความผิดวินัยทหารประพฤติชั่วร้ายแรง ผิดกฏหมายบ้านเมือง