โปรดเกล้าฯแบ่งส่วนราชการกลาโหม

วันที่ 05 เม.ย. 2557 เวลา 19:58 น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้แบ่งส่วนราชการ กระทรวงกลาโหม

เว็บไซต์ของราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2557 โดยมีเนื้อหาว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแบ่งส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ กระทรวงกลาโหม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 23 วรรคหนึ่ง แห่งพ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พ.ร.ฎ.นี้ เรียกว่า “ พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของสวนราชการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2557”

มาตรา 2 พ.ร.ฎ.นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้แบ่งส่วนราชการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ กระทรวงกลาโหมดังต่อไปนี้ (1) ส่วนบัญชาการ (2) สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (3) สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (4) หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

มาตรา 4 ส่วนบัญชาการ มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน บังคับบัญชา ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานในการถวายอารักขาและถวายพระเกียรติสำหรับองค์พระมหากษัตริย์พระราชินี พระรัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ทางพระราชพิธีตามที่ได้รับมอบหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตพระราชฐาน ตลอดจนวางแผน อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการและกำกับงานในหน้าที่ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร มีผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

มาตรา 5 สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีหน้าที่วางแผน อำนวยการประสานงาน ดำเนินการและกำกับดูแล ในเรื่องของการประสานสนองตอบความต้องการของผู้บังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติงานโดยตรงต่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร และสายงานที่เกี่ยวข้อง มีหัวหน้าสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองคสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

มาตรา 6 สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงานและดำเนินการตามภารกิจที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มอบหมาย ถวายงานในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจและพระราชกิจทั้งปวง ตลอดจนควบคุมอำนวยการปฏิบัติเพื่อให้ภารกิจบรรลุผลสำเร็จและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามพระราชบัณฑูร หรือพระราชประสงค์มีหัวหน้าสำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

มาตรา 7 หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์มีหน้าที่เกี่ยวกับการถวายพระเกียรติ การถวายความปลอดภัย การถวายอารักขา และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในโดยรอบเขตพระราชฐานในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีกองบังคับการหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแล หน่วยขึ้นตรงของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดผลในทางปฏิบัติอย่าง เป็นรูปธรรมมีผู้บัญชาการหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ และมาตรา 8 ให้รมว.กลาโหมรักษาการตามพ.ร.ฎ.นี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม.