แถลงการณ์ราชินี ผ่าตัดต้อกระจกพระเนตรซ้าย ผลน่าพอใจ

วันที่ 29 มี.ค. 2557 เวลา 07:55 น.
แถลงการณ์ ฉบับที่ 16 เรื่อง พระอาการสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้รายงานว่า ผลการตรวจพระเนตรประจำปี พบต้อกระจกที่พระเนตรซ้าย ทำให้การมองเห็นลดลง คณะแพทย์จึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ไปยังโรงพยาบาลหัวหิน เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2557 เพื่อถวายการตรวจพระวรกายเตรียมการก่อนการรักษา ผลการถวายตรวจพระหทัยและทางรังสีวิทยาอยู่ในเกณฑ์ปรกติ ส่วนพระอาการโดยทั่วไป ความดันโลหิตปกติ การเต้นของพระหทัยอยู่ในเกณฑ์ดี

วันนี้ คณะแพทย์ได้ถวายการผ่าตัดต้อกระจกที่พระเนตรซ้าย ณ โรงพยาบาลหัวหิน ผลถวายการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจ และได้เสด็จฯ กลับมาประทับ ณ วังไกลกังวล เมื่อเวลา 13.40 น. คณะแพทย์ได้ขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกิจต่อไปอีก

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

28 มีนาคม พ.ศ.2557