ในหลวงทราบข่าวสิ้นพระชนม์ด้วยความเศร้าสลดพระราชหฤทัย

  • วันที่ 24 ต.ค. 2556 เวลา 22:58 น.

ในหลวงทราบข่าวสิ้นพระชนม์ด้วยความเศร้าสลดพระราชหฤทัย

ในหลวงโปรดเกล้าฯให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก 15 วัน ประดิษฐานพระศพ พระสังฆราช ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรฯ

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. สำนักพระราชวังได้เผยแพร่ประกาศเรื่อง ไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก ความว่า เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการ ฯ ให้ประกาศว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์ เนื่องจากการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2556 เวลา 19.30 นาที

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ด้วยความเศร้าสลดพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก 15 วัน นับตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 และโปรดเกล้า ฯ ให้ประดิษฐานพระศพไว้ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร และถวายพระเกียรติยศตามราชประเพณีทุกประการ

ข่าวอื่นๆ