นายกฯเข้าเฝ้าฯในหลวงถวายรายงานบริหารน้ำ

วันที่ 03 เม.ย. 2556 เวลา 19:21 น.
นายกฯเข้าเฝ้าฯในหลวงถวายรายงานบริหารน้ำ
"ในหลวง"พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกฯและคณะเข้าเฝ้าถวายรายงานการบริหารจัดการน้ำ

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. เวลา 17.06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นำคณะผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความคืบหน้า พร้อมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานการบริหารจัดการน้ำ การแก้ไขปัญหาอุทกภัยแห่งชาติ และกล้องถ่ายภาพ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

สำหรับการวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัย และภัยแล้ง รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ และอุทกภัย หรือ กบอ.ดูแลรับผิดชอบ ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ บูรณาการครอบคลุมพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ อาทิ การอนุรักษ์ และเร่งรัดฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ เพื่อซึมซับ และชะลอการไหลบ่าของน้ำ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก และกลางเพิ่มเติม บริเวณลุ่มน้ำภาคกลาง ตลอดจนพัฒนาพื้นที่แก้มลิงจากแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำชุมชน และขุดลอกแม่น้ำลำคลองเชื่อมต่อพื้นที่รับน้ำต่างๆ เข้าด้วยกัน รวมถึงขยายลำน้ำ และขุดคลองลัด พร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำสำหรับเร่งระบายออกสู่อ่าวไทย ทั้งฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

นอกจากนี้ ยังก่อตั้งศูนย์คลังข้อมูลน้ำ และภูมิอากาศแห่งชาติ เป็นแหล่งเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้วิเคราะห์ และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำล่วงหน้าด้วย

ในการนี้ นายกรัฐมนตรี ได้นำ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าเฝ้าฯเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตน ก่อนปฏิบัติหน้าที่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียติ โรงพยาบาลศิริราชด้วย

น.ส.ยิ่งลักษณ์ เปิดเผยภายหลังเข้าเฝ้าฯว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยการดูแลเรื่องน้ำ อยากให้น้ำเกิดความสมดุล โดยเฉพาะ การดูแลพี่น้องประชาชน ทั้งในส่วนของภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้ง

“ทางคณะของเรา ก็รับสนองแนวทางพระราชดำริ และนำโครงการต่างๆนี้มาปฎิบัติอย่างเคร่งครัด และสิ่งที่เราทำอยู่แล้ว คือ การดูแลราษฎร โดยเฉพาะช่วงของภัยแล้ง และเตรียมการสำหรับฤดูหน้าที่จะถึงคือฤดูฝน เราก็ต้องมีการเตรียมการ” น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวและว่า พระองค์ไม่ทรงห่วงพื้นที่ไหนเป็นพิเศษ