posttoday

36แผนที่ชีวิตไม่ใช่พระบรมราโชวาทในหลวง

27 กุมภาพันธ์ 2556

สำนักราชเลขาธิการย้ำ "36 แผนที่ชีวิตของพ่อ"ไม่ใช่พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักราชเลขาธิการย้ำ "36 แผนที่ชีวิตของพ่อ"ไม่ใช่พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. กองข่าว สำนักราชเลขาธิการ ได้เผยแพร่ข้อความผ่านหน้าเฟซบุ๊ก "Information Division of OHM" โดยระบุว่า สำนักราชเลขาธิการได้เคยชี้แจงมาตั้งแต่ปี 2548 เรื่องข้อความ “36 แผนที่ชีวิตของพ่อ” ซึ่งเข้าใจกันว่าเป็นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น ไม่ใช่พระบรมราโชวาท แต่เป็นเนื้อหาจากหนังสือ Life's Little Instructions เขียนโดย H. Jackson Brown Jr. แปลเป็นภาษาไทยมาตั้งแต่ปี 2539 และมีการพิมพ์เผยแพร่หลายครั้ง ครั้งแรกใช้ชื่อภาษาไทยว่า “481 ข้อคิดเพื่อชีวิตที่มีสุข”

ปรากฏว่าในปัจจุบันยังมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวอย่างแพร่หลายทางอินเทอร์เน็ต อีกทั้งยังมีการจัดพิมพ์เป็นหนังสือหลายครั้ง รวมถึงหน่วยงานราชการ เอกชน สถานศึกษา และห้างร้านต่าง ๆ ยังจัดทำเอกสาร แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ และสื่ออื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อความ “36 แผนที่ชีวิตของพ่อ” กันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจที่ผิดให้แก่ประชาชน จึงขอความร่วมมือทุกท่านช่วยกันแชร์เนื้อหานี้เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงให้ได้รับทราบกันอย่างทั่วถึงด้วย

หมายเหตุ : ภาพประกอบเป็นเพียงตัวอย่างของโปสเตอร์ที่มีการเผยแพร่กันอย่างแพร่หลายทางอินเทอร์เน็ต

ที่มาข่าว : http://www.facebook.com/infodivohm