โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง28นายตำรวจราชสำนัก

  • วันที่ 14 ก.พ. 2556 เวลา 21:21 น.

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง28นายตำรวจราชสำนัก

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งพล.ต.ต.นพดล เผือกโสมณ เป็นนายตำรวจราชสำนัก พร้อมนายพลอื่นรวม28ราย 

    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายตำรวจราชสำนักประกาศระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายตำรวจสัญญาบัตรรับราชการสนองพระเดชพระคุณ          ในหน้าที่นายตำรวจราชสำนัก รวม 28 ราย ดังนี้1. พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์2. พลตำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี3. พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน          ทั้ง 3 รายนี้ เป็นนายตำรวจราชสำนักพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2555  4. พลตำรวจโท นเรศ เทียนกริม5. พลตำรวจโท จิตต์เจริญ เวลาดีวงณ์6. พลตำรวจตรี วิโรจน์ สัตถาวร7. พลตำรวจตรี พิทยา ศิริรักษ์8. พลตำรวจตรี อัตชัย ดวงอัมพร9. พลตำรวจตรี ปิยะ อุทาโย10. พลตำรวจตรี จตุพล ปานรักษา11. พลตำรวจตรี วัฒนา กฤติยะโชติ12. พลตำรวจตรี ชำนาญ รวดเร็ว13. พลตำรวจตรี พิชัย เจียมบุรเศรษฐ์14. พลตำรวจตรี ชนาภัทร เชยสมบัติ15. พลตำรวจตรี นพดล เผือกโสมณ16. พลตำรวจตรี พิเชษฐ์ ปิติเศรษฐพันธุ์17. พลตำรวจตรี ธเนษฐ สุนทรสุข18. พลตำรวจตรี สราวุฒิ การพานิช19. พลตำรวจตรี นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต20. พลตำรวจตรี วิชัย เกษมวงศ์21. พลตำรวจตรี กรเอก เพชรไชยเวส22. พันตำรวจเอก คมศักดิ์ สุมังเกษตร23. พันตำรวจเอก สมบูรณ์ พุทธพงษ์24. พันตำรวจเอก อำนาจ อินทรประสาท25. พันตำรวจเอก กิตติกร บุญสม          ทั้ง 22 รายนี้ เป็นนายตำรวจราชสำนักเวร ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2555 26. พลตำรวจตรี ฉันทวิทย์ รามสูตเป็นนายตำรวจราชสำนักเวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2555  27. พลตำรวจตรี ไมตรี ศรีวัชรานนท์เป็นนายตำรวจราชสำนักเวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 255528. พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี

เป็นนายตำรวจราชสำนักเวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2555 ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการยิ่งลักษณ์ ชินวัตรนายกรัฐมนตรี          สำหรับ พล.ต.ต.นพดล เผือกโสมณ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 9 จังหวัดสงขลา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากว่า 10 ปี แม้จะเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง แต่ก็ไม่ย่อท้อหรือเกรงกลัวแต่อย่างใด และในปี 2550 พล.ต.ต.นพดลได้เหยียบกับระเบิดที่คนร้ายฝังเอาไว้ ทำให้ขาซ้ายขาด มือซ้ายแตกละเอียด ปัจจุบันสามารถใช้ขาเทียมทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองและกลับเข้ารับราชการตำรวจเช่นเดิม

ข่าวอื่นๆ