โปรดเกล้าฯพรฎ.เปิดประชุมสภา1ส.ค.

  • วันที่ 24 ก.ค. 2555 เวลา 21:30 น.

ในหลวงโปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ. เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไปตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. ได้มีพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ.2555 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เป็นปีที่ 67 ในรัชกาลปัจจุบัน ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้ปีหนึ่งมีสมัยประชุมสามัญ ทั่วไปและสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ โดยให้ถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญทั่วไป และเนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ.2554 ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2554 จึงสมควรเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไปสำหรับปี 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 ตามความในมาตรา 127 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 128 และมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ข่าวอื่นๆ