ในหลวงเสด็จถึงทุ่งมะขามหย่อง

วันที่ 25 พ.ค. 2555 เวลา 16:37 น.
ในหลวงเสด็จถึงทุ่งมะขามหย่อง

ในหลวงเสด็จออกศิรราช ฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารบก พระพักตร์สดใส ทรงแย้มพระสรวล เสียงทรงพระเจริญกึกก้อง

 

 

วันนี้ (25พ.ค.) เมื่อเวลา16.39น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากโรงพยาบาลศิริราช ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยาที่บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารบก มีพระพักตร์สดใส และแย้มพระสรวล ยังความปลาบปลื้มให้เหล่าพสกนิกรที่เดินทางมารอเฝ้าตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียง ทรงพระเจริญกึกก้องต่อมาเวลา 17.56น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินด้วยรถยนต์พระที่นั่งทะเบียน 1ด-3901 กทม. ถึงบริเวณลาน พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา ท่ามกลางพสกนิกรที่มารอเฝ้าฯต่างโบกธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ ประจำรัชกาลที่9 เปล่งเสียงทรงพระเจิรญกึกก้องตลอดทั้ง2ข้างทาง

 

 

 

 

เมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญพวงมาลัยเข้าถวาย แล้วพระราชทานไปถวายสักการะที่โต๊ะหมู่หน้าพระราชานุสาวรีย์ฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่งทอดพระเนตรบริเวณรอบพระราชานุสาวรีย์ฯ จากนั้นเสด็จฯ ไปยังศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน และผลิตผลการเกษตร

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เฝ้าฯ รับเสด็จ ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย และโฉนดที่ดินแปลงนาที่ทรงเกี่ยวข้าว นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

จากนั้นเสด็จฯ ไปยังศาลากลางน้ำ ทอดพระเนตรการแสดงสื่อผสม ทุ่งมะขามหย่อง แผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณ (ประมาณ 45 นาที) ก่อนเสด็จเข้าพระตำหนักสิริยาลัย เสวยพระกระยาหารค่ำตามพระราชอัธยาศัย แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ. 

หอจดหมายเหตุจดบันทึกภาพประวัติศาสตร์นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร จะจดบันทึกจดหมายเหตุ เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินประทับ ณ ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจะจดบันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาลศิริราช จนกระทั่งถึงที่ประทับ ณ ทุ่งมะขามหย่อง และเสด็จพระราชดำเนินกลับ รวมถึงบรรยากาศภาพของพสกนิกรชาวไทยที่พร้อมใจกันมาเฝ้ารอรับเสด็จในโอกาสสำคัญ โดยจะประสานงานกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะเจ้าภาพจัดงาน  และสื่อมวลชนทุกแขนงรวบรวมข้อมูลเอกสาร และภาพถ่ายต่างๆ ตลอดการประทับ ณ ทุ่งมะขามหย่องด้วย.