ในหลวงเสด็จพระราชทานเพลิงพระศพ

วันที่ 09 เม.ย. 2555 เวลา 16:23 น.
ในหลวงเสด็จพระราชทานเพลิงพระศพ

 ในหลวง ราชินี พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ

 

 

 

 

 

 

เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จถึงพระที่นั่งทรงธรรม   ในการพระราชพิธีพระราช ทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับพระศพทรงธรรมที่พระเมรุ พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนา จบ พระราชาคณะ 50 รูป สวดศราทธพรต ถวายไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตรถวายพระเทศน์ พระสงฆ์ที่สวดศราทธพรต สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา กลับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จขึ้นพระเมรุพระราชทานเพลิงพระศพ ชาวพนักงานประโคม สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ และปี่พาทย์ ทหารกองเกียรติยศ 3 เหล่าทัพ ถวายความเคารพ เป่าแตรงอน และยิงปืนเล็กยาวถวายพระเกียรติ 9 นัด พร้อมกับทหารปืนใหญ่ยิงปืนถวายพระเกียรติ 21 นัด เสด็จฯ ประทับมุขหน้าพระที่นั่งทรงธรรม ลำดับขึ้นถวายพระเพลิงพระศพ

สมเด็จพระราชาคณะ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ พระบรมวงศานุวงศ์ ประธานวงศานุวงศ์ ประธานองคมนตรี องคมนตรี นายกรัฐมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้าน ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริจแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต ผู้นำศาสนา ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน ผู้มีตำแหน่งเฝ้าฯ เสด็จกลับ

เวลา 22.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จขึ้นพระเมรุพระราชทานเพลิงพระศพ