สมโภช 170 ปีวัดพิชยญาติการาม

วันที่ 15 ก.ค. 2554 เวลา 18:12 น.
สมโภช 170 ปีวัดพิชยญาติการาม
การแสดงจินตภาพประกอบแสงสีเสียงชุด “สมโภช 170 ปี พิชยญาติการาม ศาสนสถานคู่รัตนโกสินทร์”  ภายในงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร

นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตคลองสานร่วมกับวัดพิชยญาติการาม จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยจัดให้มีงาน 'สมโภช 170 ปีวัดพิชยญาติการาม ศาสนสถานคู่รัตนโกสินทร์' ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2554 ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์ศาสนูปถัมภก เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันอาสาฬหบูชา รวมทั้งเพื่อโน้มน้าวให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ประกอบคุณงามความดี ลด ละ เลิก อบายมุข ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลาง(มัชฌิมาปฏิปทา)เป็นที่ตั้ง

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกปลูกฝังให้คนไทยได้ร่วมกันรักษาและส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ใช้แนวทางพระศาสนาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมโดยปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม ผ่านสถาบันครอบครัว และชุมชน เพื่อสร้างครอบครัวและสังคมที่เข้มแข็ง สำหรับกิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการแสดง แสง สี เสียง ชุด '170 ปี วัดพิชยญาติการาม ศาสนสถานคู่รัตนโกสินทร์' การแสดงสื่อผสมอันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของวัดพิชยญาติการาม เพื่อให้ประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวัดแห่งนี้ในอดีต ให้เห็นคุณค่าและความงามของศิลปะ ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์