กทม.แนะตรวจสอบรายชื่อมีสิทธิ์เลือกตั้ง

วันที่ 14 มิ.ย. 2554 เวลา 12:06 น.
เขตลาดกระบังขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสส.
 
นายธีรบูรณ์ มานุพีรพันธ์   ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง เปิดเผยว่า  ตามที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ในวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ค. 2554 นั้น ขณะนี้สำนักงานเขตลาดกระบังได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และรายชื่อผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สส. เขตลาดกระบัง ตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตลาดกระบัง และบริเวณสถานที่เลือกตั้งทั้ง 167 หน่วย หากมีข้อผิดพลาด สามารถขอแก้ไข เพิ่ม-ถอนชื่อได้  ภายในวันที่ 22 มิ.ย. 2554 ที่ฝ่ายทะเบียน  ชั้น 1 สำนักงานเขตลาดกระบัง  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2326 9009, 0 2326 9149 ต่อ 6859”
 
ทั้งนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสส.) ต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ เกิดก่อนวันที่ 3 ม.ค. 2536  และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตลาดกระบังติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง ย้ายเข้าก่อนวันที่ 4 เม. 2554
 
ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวลาดกระบังผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยพร้อมเพรียงกัน  ทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554 สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด ณ หน่วยเลือกตั้งบริเวณโรงเรียนวัดสังฆราชา และการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต ณ หน่วยเลือกตั้งบริเวณลานจอดรถสำนักงานเขตลาดกระบัง  และการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีสิทธิ