ยกฟ้องกทม.เลิกกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

  • วันที่ 16 ก.พ. 2554 เวลา 21:03 น.

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามศาลปกครองกลาง ยกฟ้องคำขอเพิกถอนคำสั่งกทม.เลิกตำแหน่งกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ชี้ดำเนินการชอบด้วยกฏหมายแล้ว

ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามศาลปกครองกลางให้ยกฟ้องกรณี นายเฉลิมพล สุทธิเกษมศานต์ อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ยื่นฟ้องกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 17 มกราคม 2543 และลงวันที่ 27 กันยายน 2547 เกี่ยวกับการให้ยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร และขอให้มีคำสั่งให้กรุงเทพมหานครสั่งให้มีการเลือกตั้งตำแหน่งต่างๆ ดังกล่าวแทนตำแหน่งที่ว่างภายหลังมีประกาศกรุงเทพมหานครลงวันที่ 17 มกราคม 2543 และลงวันที่27กันยายน2547 ทั้งนี้ นายเฉลิมพล เห็นว่าเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากประกาศคำสั่งดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าการออกประกาศทั้ง 2 ฉบับเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และชอบด้วยกฎหมายแล้ว อีกทั้งมีจุดมุ่งหมายที่จะยกเลิกตำแหน่งต่างๆ ดังกล่าวโดยมีผลใช้บังคับกับผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวทุกคนในเขต กทม. ไม่ใช่บังคับใช้แก่ผู้ดำตำแหน่งคนใดคนหนึ่ง จึงไม่ขัดกับหลักความเสมอภาคที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ

สำหรับที่นายเฉลิมพลอ้างว่า กทม.และผู้ว่าฯ กทม.ไม่จัดให้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 แขวงบางขุนเทียน รวมทั้งแทนผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังกล่าวที่พ้นจากตำแหน่งไปถือเป็นการละเลย เห็นว่าเมื่อประกาศ 2 ฉบับชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดังนั้น เมื่อนายเฉลิมพลและบุคคลอื่นที่ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งแล้ว กทม.ไม่ดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ก็ไม่ถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด.

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ