ศูนย์ AIC นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ AIC Award 2022

วันที่ 30 มิ.ย. 2565 เวลา 17:45 น.
ศูนย์ AIC นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ AIC Award 2022
ผลงานวิจัย ม.วลัยลักษณ์ ศูนย์ AIC นครศรีธรรมราช คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ AIC Award 2022 ผลงานวิจัยฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า และผลงานวิจัยนวัตกรรมไตรโคเดอร์มา5+

รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา ผู้อำนวยการศูนย์ AIC มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดโครงการประกวด AIC Award 2022 Agritech and Innovation Center เพื่อค้นหาโครงการหรือผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคัดเลือกจากทุกจังหวัดของประเทศไทย ซึ่ง ม.วลัยลักษณ์ภายใต้ศูนย์ AIC จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดดังกล่าวด้วย ซึ่งคณะกรรมการฯได้พิจารณาตัดสินการประกวด AIC Award 2022 แล้ว ผลปรากฏว่า ผลงานวิจัยของนักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ ภายใต้ศูนย์ AIC จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ 2 รางวัล

ทั้งนี้ ประกอบด้วย 1.รางวัลชนะเลิศประเภทนวัตกรรมยอดเยี่ยม สาขานวัตกรรมเกษตรเพื่อเศรษฐกิจ ได้แก่ งานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า และยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนประมงชายฝั่ง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี และคณะ และ 2).รางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมยอดเยี่ยม สาขานวัตกรรมเพื่อสังคมการเกษตร ได้แก่ผลงานวิจัยนวัตกรรมไตรโคเดอร์มา5+ ชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชมาตรฐานสากล โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา และคณะ โดยได้เดินทางเข้ารับโล่รางวัลจาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ และ นายอลงกรณ์ พลบุตร ประธานคณะกรรมการบริหาริAIC และที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. ที่ผ่านมา

สำหรับ งานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า ม.วลัยลักษณ์ ดำเนินการในพื้นที่ประมงชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2561 ปัจจุบันได้สร้างศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าไปแล้ว จำนวน 87 แห่ง โดยโครงการดังกล่าวทำให้จำนวนปูม้าในพื้นที่ดังกล่าวมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และสามารถเพิ่มรายได้ให้ชุมชนจากการประมงจับปูม้ากว่าเท่าตัว ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความยั่งยืน สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน อีกทั้งยังสามารถสร้างกิจกรรมเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวอีกด้วย

ส่วนผลงานวิจัยไตรโคเดอร์มา5+ เป็นนวัตกรรมงานวิจัยที่รวมองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย เชื้อราไตรโคเดอร์มา NST-009 ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมโรคพืช เชื้อราเมธาไรเซียม WU-003 ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมหนอนและด้วงศัตรูพืช เชื้อราบิวเวอร์เรีย WU-002 ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมเพลี้ยและหนอนศัตรูพืช ธาตุอาหารแคลเซียมที่เพิ่มความแข็งแรงและระบบการป้องกันตนเองของเซลล์พืช ธาตุอาหารแมกนีเซียมที่เพิ่มการเจริญเติบโตและองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์ และสารเสริมความแข็งแรงและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของเซลล์พืช ทำให้เกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่ายและแรงงานเพราะออกฤทธิ์ครอบคลุมได้หลายด้าน

อย่างไรก็ตาม ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center หรือ AIC) จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรของจังหวัดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุน และส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์และพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร เป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร และสนับสนุน Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer ในจังหวัด ตลอดจนผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ ภายใต้วิสัยทัศน์ “แหล่งอาหารมาตรฐานปลอดภัยก้าวไกลคุณภาพชีวิตขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเกษตรนวัตกรรมสู่ผู้นำครัวโลก”