พช.-สภาสตรีฯย้ำ โคก หนอง นา คือหนทางสู่ความยั่งยืน

วันที่ 10 ก.ย. 2564 เวลา 20:55 น.
พช.-สภาสตรีฯย้ำ โคก หนอง นา คือหนทางสู่ความยั่งยืน
สกลนคร-อธิบดีพช. พร้อมด้วยประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ลงพื้นที่ฟังเสียงประชาชน ย้ำโคก หนอง นา คือ หนทางสู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ณ แปลงตัวอย่างพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตําบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) ของนางสาวอินท์ชลิตา คุณธรรมพงไท ในพื้นที่ 15 ไร่ และระดับครัวเรือน (House hold Lab Model for quality of life : HLM) ของนางสาวขนิษฐา จิตเจริญ ในพื้นที่ 3ไร่ หมู่ที่ 10 บ้านหนองนกกด ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีสภาพพื้นที่เป็นหินลูกรัง และได้มีการขุดหน้าดินไปขาย สามารถมีการบริหารจัดการพื้นที่ตามภูมิสังคมและพลิกฟื้นผืนดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีการเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด จนสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมกิจกรรม ปล่อยปลาจำนวน 5,000 ตัว ประกอบด้วย ปลานิล ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์ รวมถึงปลูกต้นพะยูง พืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร จำนวน 50 ต้น กระชาย จำนวน 50 ต้น และร่วมกันห่มดิน ใส่ปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ ด้วยการแห้งชามน้ำชาม สุดท้ายนี้ จึงขอฝากความหวังของกรมการพัฒนาชุมชนที่อยากเห็นพี่น้องประชาชนทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนต่อไป