"โคก หนอง นา"ตระการพืชผลเดินหน้าสร้างความมั่นคงให้ชุมชน

วันที่ 04 ส.ค. 2564 เวลา 19:40 น.
"โคก หนอง นา"ตระการพืชผลเดินหน้าสร้างความมั่นคงให้ชุมชน
อุบลราชธานี-พช.ปูพรมติดตามสนับสนุน"อาณาจักร โคก หนอง นา"ตระการพืชผล มุ่งน้อมนำแนวพระราชดำริและนโยบายรัฐบาลสร้างทางรอดจากภัยโควิด

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางคำประไพ รักษาขันธ์ พัฒนาการอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) อำเภอตระการพืชผล ดำเนินการติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” ทั้งนี้ การดำเนินงานได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินกู้รัฐบาล ผ่านกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พช." จำนวน 576,592,500 บาท โดยมีพื้นที่เป้าหมายทั้งสิ้น 3,960 แห่ง โดยเเบ่งเป็นพื้นที่ระดับตำบล (CLM) : 68 แห่ง เเละพื้นที่ระดับครัวเรือน (HLM) : 3,892 แห่ง เเละโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เรียนรู้ชุมชน จำนวน 791 แห่ง แบ่งเป็น พื้นที่ 1 ไร่ 620 แห่ง และพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 171 แห่ง ถือว่าได้รับการสนับสนุน งบประมาณดำเนินโครงการฯ มากที่สุดในประเทศไทย จนได้รับการขนานนาม จากท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ว่าเป็น “อาณาจักร โคก หนอง นา” หรือ “มหานครแห่ง โคก หนอง นา”

ขณะที่ อำเภอตระการพืชผลนั้นก็ถือเป็นอำเภอที่มีเป้าหมายดำเนินโครงการฯ มากที่สุดในประเทศไทย เช่นเดียวกัน ประกอบด้วย โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พื้นที่ 1 ไร่ 51 แปลง และพื้นที่ 1 ไร่ 18 แปลง รวมทั้งสิ้น 69 แปลง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พช." แปลง CLM ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ 13 แปลง / HLM ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 560 แปลง และขนาด 3 ไร่ 617 แปลง รวม 1,190 แปลง มีนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ทั้งสิ้น 150 คน

นางคำประไพ รักษาขันธ์ พัฒนาการอำเภอตระการพืชผล ได้ให้คำแนะนำและกำชับกับผู้ร่วมติดตามและสนับสนุน ในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช.” ว่า “เป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดทางรอดจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างทันท่วงที เพื่อให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเอง โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ หลักทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 สืบสาน รักษา ต่อยอดมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน” นอกจากนั้น พัฒนาการอำเภอตระการพืชผล ยังได้แนะนำให้ประชาชนในพื้นที่ ให้ความสำคัญในการปลูกพืชผักสมุนไพร เพื่อป้องกัน และบรรเทาโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามนโยบายของท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน