ผู้ว่าฯกาญจน์สั่งปิดห้างดังโรงงานผลิตขนมสกัดโควิด

วันที่ 04 ส.ค. 2564 เวลา 16:41 น.
ผู้ว่าฯกาญจน์สั่งปิดห้างดังโรงงานผลิตขนมสกัดโควิด
กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯเมืองกาญจน์สั่งปิด ห้างสยามโกลบอลเฮ้าส์- โรงงานศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด 14วัน ระหว่าง 4-17 ส.ค.สกัดโควิด-19แพร่ระบาด

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.64 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3742/2564 เรื่อง ปิดบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขากาญจนบุรี เป็นการชั่วคราว

ทั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ยังคงพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดไปยังผู้ติดเชื้อรายใหม่ ประกอบกับบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขากาญจนบุรีตั้งอยู่ใกล้ชุมชนและมีพนักงานจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบและมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

จึงมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคออกไปเป็นวงกว้างอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (1) และ (7) มาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบข้อ 2 ข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และข้อ 9 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงมีคำสั่ง ดังนี้

ข้อ 1 กำหนดให้ปิดบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขากาญจนบุรี เลขที่ 116 หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 4-17 สิงหาคม 2564 เพื่อให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

ข้อ 2 เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ อาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 สั่ง ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ยังได้ลงนามในประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3751/2564 เรื่อง ปิดบริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด เลขที่ 208-209 หมู่ 3 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ และขนมอบกรอบทุกชนิด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4-17 สิงหาคม 2564 เป็นการชั่วคราว อีก 1 ฉบับ