ผู้ว่าฯปทุมคุมเข้มโควิดสั่งปิดสถานที่เพิ่มเติม

วันที่ 22 ก.ค. 2564 เวลา 19:31 น.
ผู้ว่าฯปทุมคุมเข้มโควิดสั่งปิดสถานที่เพิ่มเติม
ปทุมธานี-ผู้ว่าฯปทุมออกคำสั่งปิดสถานที่เพิ่มเติม สนามกีฬาทุกประเภท พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ ร้านเสริมสวย ตลาดนัด เริ่ม23ก.ค.64

เมื่อวันที่ 22ก.ค.64 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดปทุมธานี ลงนามในคำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่7206 / 2564เรื่องกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 เพิ่มเติมกำหนดมาตรการ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1. ให้ปิดสถานที่หรือกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19เป็นการชั่วคราวเพิ่มเติมจากที่ได้มีคำสั่งให้ปิดไปแล้ว ดังนี้

(1.1) สนามกีฬาทุกประเภท (ประเภทในร่ม เช่น แบดมินตัน สนามฟุตซอล บาสเก็ตบอล

วอลเลย์บอล หรือประเภทกลางแจ้ง เช่น สนามกอล์ฟ สนามซ้อมกอล์ฟ สนามฟุตบอล สนามเทนนิส)

(1.2) สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำเพื่อการสันทนาการ สระว่ายน้ำสาธารณะ หรือ

กิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

(1.3) ลานกีฬา

(1.4) ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ

(1.5) ศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม หรือหอศิลป์

(1.6) ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชน และบ้านหนังสือ

(1.7) พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกันแหล่งประวัติศาสตร์ หรือโบราณสถาน

(1.8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน

(1.9) ร้านเสริมสวย ร้านตัดผมหรือแต่งผม ร้านทำเล็บ หรือร้านสัก

(1.10) สวนสาธารณะ สวนพฤกษาศาสตร์ต่าง ๆ

2. สำหรับสถานที่หรือกิจการที่มีความจำเป็นต้องเปิด ให้ดำเนินการภายใต้เงื่อนไขเฉพาะเพื่อการควบคุมโรคตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ดังนี้

(2.1) สถานที่รับเลี้ยงเด็ก เปิดเฉพาะสถานที่รับเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาล และที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ

(2.2) สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ เฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ

(2.3) ตลาดนัด เปิดเฉพาะส่วนที่ขายอาหารหรือวัตถุดิบเพื่อการบริโภค

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 51 และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในบรรดาประกาศและคำสั่งที่ได้ออกไว้ก่อนหน้านี้ให้มีผลบังคับใช้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งฉบับนี้

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1)แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นสั่ง ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564