สมุทรสาครแจ้งสถานประกอบการปรับเวลาทำงานอย่าฝ่าพรก.ฉุกเฉิน

วันที่ 20 ก.ค. 2564 เวลา 13:30 น.
สมุทรสาครแจ้งสถานประกอบการปรับเวลาทำงานอย่าฝ่าพรก.ฉุกเฉิน
จังหวัดสมุทรสาครออกประกาศให้สถานประกอบการทุกแห่งในพื้นที่ปรับเวลาทงานล่วงเวลาใหม่ให้เป็นไปตามประกาศขยองพรก.ฉุกเฉินคุมเวลาออกนอกเคหะสถาน 3 ทุ่มถึงตี 4 ฝ่าฝืนมีความผิด

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร ออกประกาศจังหวัดสมุทรสาครเรื่อง ให้สถานประกอบการจัดสรรเวลาทำงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) อย่างเคร่งครัด

ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ห้ามบุคคลใดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น โดยกำหนดให้บุคคลที่ได้รับการยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถานในห้วงเวลาดังกล่าว กรณีการประกอบอาชีพที่จำเป็น ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานตามรอบเวลา กะ หรือการทำงานตามผลัดเปลี่ยนเวรยาม หรือตามเวลาที่กำหนดไว้ตามปกติของทางราชการและเอกชน การทำงานในโรงงาน งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษาหรืองานเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานได้ งานดูแลรักษาความปลอดภัย งานด้านเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์หรือการตรวจรักษาสัตว์

เว้นแต่ กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่อาจหลีกเสี่ยงได้ โดยเจตนารมณ์ของข้อกำหนด มีความมุ่งหมายให้ประชาชนลดการออกนอกเคหสถานในห้วงเวลาที่กำหนด และเพื่อลดการรวมกลุ่มของบุคคล ซึ่งเป็นแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564X

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 80/2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 จึงประกาศให้สถานประกอบการจัดสรรเวลาทำงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) อย่างเคร่งครัด ดังนี้

ให้สถานประกอบการทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจัดสรรเวลาปฏิบัติงานล่วงเวลาของผู้ปฏิบัติงาน โดยให้ปรับเวลาการเลิกงานให้เป็นไปตามระยะเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 21.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกา ผู้ใดฝ่าฝืนข้อนี้ อาจมีความผิดและต้องระวางโทษตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายหรือมีประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศ