"ภูเก็ต" สั่งเพิ่มมาตรการนักท่องเที่ยว "Phuket Sandbox"

วันที่ 19 ก.ค. 2564 เวลา 09:09 น.
"ภูเก็ต" สั่งเพิ่มมาตรการนักท่องเที่ยว "Phuket Sandbox"
ผู้ว่าฯภูเก็ตสั่งเพิ่มมาตรการสำหรับนักท่องเที่ยวในโครงการ "Phuket Sandbox" เพิ่มการตรวจเชื้อ หากออกนอกจังหวัดเมื่อกลับมาต้องเข้าตรวจคัดกรอง

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.64 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มีคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4022/2564 แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งที่ 3858/2564 กำหนดมาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามา ในพื้นที่นำร่องเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต Phuket Tourism Sandbox ลงนามคำสั่ง ณ วันที่ 18 ก.ค. 64 โดยมี สาระสำคัญ ดังนี้

กรณีพำนักอยู่ในจังหวัดภูเก็ต เป็นเวลาน้อยกว่า 14 คืน ให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR ตามระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด และห้ามผู้เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ยกเว้นเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ทางท่าอากาศยานภูเก็ต ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามหลักเกณฑ์ที่ประเทศปลายทางกำหนด และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

กรณีพำนักอยู่ในจังหวัดภูเก็ตไม่น้อยกว่า 14 คืน สามารถเดินทางออกนอกจังหวัดภูเก็ต ไปยังจังหวัดอื่นภายในราชอาณาจักรให้แสดงหลักฐานยืนยันการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แสดงว่าตรวจไม่พบเชื้อ ตลอดระยะเวลา 14 คืน ที่พำนักอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่ง ออกโดย หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข แสดงต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดต้นทางและจังหวัดปลายทาง ตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด

ทางเรือ ให้ผู้ที่อยู่ในภูเก็ตตามกำหนด 14 คืนที่ประสงค์จะเดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ต ทางเรือ สามารถเดินทางโดยเรือโดยสารออกจากท่าเทียบเรือทุกท่า

หากจะเดินทางไปยังพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม เมื่อเดินทางกลับเข้าจังหวัดภูเก็ต ต้องตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของจังหวัดภูเก็ตโดยเคร่งครัด

กรณีพำนักอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ไม่ถึง 14 คืน ที่ประสงค์เดินทางท่องเที่ยวในน่านน้ำจังหวัดภูเก็ต จะต้องออกจากท่าเรือที่กำหนด ดังนี้ 1.ท่าเทียบเรืออ่าวปอ 2.ท่าเทียบเรือรัษฎา 3.ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง

กรณีเดินทางโดยเรือสำราญและกีฬา 1.ท่าเทียบเรือยอร์ช เฮฟเว่น มารีน่า 2.ท่าเทียบเรืออ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า 3.ท่าเทียบเรือภูเก็ตโบ๊ทลากูน 4.ท่าเทียบเรือรอยัลภูเก็ตมารีน่า 5.ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง

ต้องแจ้งเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต หรือ ศูนย์ปฏิบัติการติดตามและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (ศปก.Phuket Sandbox) ก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

ลงทะเบียนระบบติดตามตัวโดยการรายงานตัวผ่านแอปพลิเคชั่นตามที่ทางราชการกำหนด

เรือโดยสาร ต้องติดตั้งระบบแสดงตนอัตโนมัติ และติดตั้งวิทยุสื่อสารพร้อมเปิดใช้งานตลอดเวลา ตามกฎหมาย กรมเจ้าท่า

ให้ผู้ประกอบการท่าเรือ นายเรือผู้ควบคุมเรือ พนักงานในเรือ ถือปฏิบัติตามประกาศกรมเจ้าท่า อย่างเคร่งครัด

หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง